دوره و شماره: دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 1-243 
12. نقد لایحه مبارزه با پول شویی

صفحه 202-212

محمد موسوی مقدم


14. تفاوت قبض و تسلیم

صفحه 217-220

امضان دهقان