کلیدواژه‌ها = داوری
قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


قرارداد نشر و شرایط تنظیم آن در حقوق ایران و انگلستان

دوره 69، شماره 51-50، فروردین 1384، صفحه 209-236

منصور خاکپور