کلیدواژه‌ها = دولت
حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی

دوره 82، شماره 101، فروردین 1397، صفحه 233-258

10.22106/jlj.2018.31415

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی


معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی

دوره 75، شماره 73، فروردین 1390، صفحه 37-63

10.22106/jlj.2011.11090

احمد رفیعی؛ علی یزدان شناس


تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 55-68

حسین آقایی جنت مکان