کلیدواژه‌ها = شخصیت حقوقی
تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین

دوره 83، شماره 105، فروردین 1398، صفحه 211-234

10.22106/jlj.2019.35492

اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی


مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، دی 1396، صفحه 67-91

10.22106/jlj.2017.30582

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز


مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

دوره 81، شماره 98، تیر 1396، صفحه 201-226

10.22106/jlj.2017.26780

فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند


دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها