نویسنده = منصور رحمدل
1. لطمه به اساس حکم

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 9-31

منصور رحمدل


2. منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر

دوره 73، شماره 67، پاییز 1388، صفحه 13-37

منصور رحمدل


4. حق سکوت

دوره 70، 56-57، پاییز 1385، صفحه 185-218

منصور رحمدل