نویسنده = منصور رحمدل
تعداد مقالات: 8
1. لطمه به اساس حکم

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 9-31

10.22106/jlj.2010.11172

منصور رحمدل


4. حق سکوت

دوره 70، شماره 57-56، پاییز 1385، صفحه 185-218

10.22106/jlj.2006.11480

منصور رحمدل


5. حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

دوره 70، شماره 55، تابستان 1385، صفحه 75-100

منصور رحمدل


6. جنبه عمومی قتل عمد

دوره 70، شماره 54، بهار 1385، صفحه 79-98

منصور رحمدل


7. آمار جنائی و کارکردهای آن

دوره 68، شماره 49-48، پاییز 1383، صفحه 103-122

منصور رحمدل