دوره و شماره: دوره 59، شماره 14-13، تیر 1374، صفحه 1-247 
2. معامله به قصد فرار از دین

صفحه 31-38

سید محمد موسوی بجنوردی