دوره و شماره: دوره 63، شماره 26، بهار 1378، صفحه 1-252