نویسنده = مجتبی جهانیان
تعداد مقالات: 1
1. صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

دوره 80، شماره 93، بهار 1395، صفحه 13-36

10.22106/jlj.2016.19857

یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان