فصلنامه شماره 109 بهار 1399

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 109، بهار 1399 با عناوین زیر برای چاپ انتخاب شده است.

1. عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی. نویسندگان: منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده

2. تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی. نویسنده: محمدقاسم تنگستانی

3. بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی. نویسندگان: جعفر جمالی؛ محمدرضا باقری؛ محمود خادمان

4. توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی. نویسندگان: مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی

5. مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت. نویسندگان: رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده

6. تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی. نویسندگان: مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی

7. تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی. نویسندگان: عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی

8. کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن. نویسندگان: سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی

9. بررسی قرارداد واگذاری اختراع. نویسندگان: رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری

10. رسانه‌ای کردن هویت متهم در فرآیندِ تحقیقات مقدماتی: فرصت‌ها و چالش‌ها. نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی

11. پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس. نویسندگان: قدرت اله میرفردی؛ حسنعلی موذن زادگان

12. راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی. نویسندگان: داور درخشان؛ حسن وکیلیان