ترتیب اجرای کیفرهای متزاحم در حقوق جزای ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق جزا و جرم شناسی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jlj.2019.65282.1518

چکیده

این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارذ. مقاله تأکید می-کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق-الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات‌ها در فرض اجتماع مورد اشاره قرار گرفته و صورت‌های گوناگون اجتماع مجازات‌ها را به تفکیک بررسی نموده است. یکی از این صورت‌ها اجتماع مجازات‌های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 مهر 1398