نویسنده = محسن اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر؟! تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22106/jlj.2019.78109.1869

محسن اسماعیلی