مدیر مسئول


علیرضا امینی مشاور رئیس قوه قضاییه

  • majaleh.hoghooghiigmail.com

سردبیر


محمدحسن صادقی مقدم استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

مدیر نشریه


لیلاسادات اسدی پژوهشگاه قوه قضاییه

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


ربیعا اسکینی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین الهام دانشیار دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


خیراله پروین استاد دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد جاوید استاد دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


ولی رستمی استاد دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


سیامک ره پیک استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


محمدهادی صادقی دانشیار دانشگاه شیراز

حقوق جزا و جرم شناسی

  • sadeghishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن صادقی مقدم استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی کدخدائی الیادرانی استاد دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


سیدفضل اله موسوی استاد دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


حسین میرمحمدصادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی

ویراستار انگلیسی


مهدی ابراهیمی پژوهشگاه قوه قضائیه

حقوق عمومی

  • mahdy.ebrahimigmail.com

کارشناس نشریه


فاطمه صبافرد پژوهشگاه قوه قضائیه

  • sabafard90gmail.com