اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا امینی

مشاور رئیس قوه قضاییه

majaleh.hoghooghiigmail.com

سردبیر

محمدحسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir

مدیر نشریه

رسول احمدزاده

حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

rahmadzadehlive.com
000-0002-2037-4945

اعضای هیات تحریریه

ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

www.markazdavari.com/fa/news/1809
dreskiniinbox.com

غلامحسین الهام

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/dr.elham
dr.elhamut.ac.ir

خیراله پروین

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khparvin
khparvinut.ac.ir

محمدجواد جاوید

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jjavid
jjavidut.ac.ir

ولی رستمی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/vrostami
vrostamiut.ac.ir

سیامک ره پیک

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=32&mod=bcv&slc_lang=fa
srahpeikgmail.com

محمدهادی صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir

محمدحسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/kadkhoda
kadkhodaut.ac.ir

سیدفضل اله موسوی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fmousavi
fmousavaiut.ac.ir

حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375277
drsadeghi128yahoo.com

ویراستار ارشد

زهرا مشایخی

حقوق خصوصی قاضی دادگستری

z.mashayekhioutlook.com

ویراستار انگلیسی

مهدی ابراهیمی

حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه

mahdy.ebrahimigmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه صبافرد

پژوهشگاه قوه قضائیه

sabafard90gmail.com