دوره و شماره: دوره 63، شماره 29-28، مهر 1378، صفحه 1-315 
قاعده لاضرر

صفحه 119-142

سیدابراهیم موسوی


بزه پوشی

صفحه 161-192

محمد هادی صادقی


استرداد در حقوق ترکیه

صفحه 231-252

حمیدرضا (علی اوسط) جاویدزاده