دوره و شماره: دوره 65، شماره 34، فروردین 1380، صفحه 1-245