دوره و شماره: دوره 69، شماره 53-52، مهر 1384، صفحه 1-420