دوره و شماره: دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 1-180 
شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

صفحه 61-81

10.22106/jlj.2016.23180

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی