دوره و شماره: دوره 77، شماره 81، فروردین 1392، صفحه 1-257 
خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی

صفحه 65-92

10.22106/jlj.2013.10971

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ علی حسنجانی


شرط مجهول

صفحه 93-109

10.22106/jlj.2013.10972

علی اکبر فرح زادی؛ آرش ابراهیمی


خسارت تنبیهی در حقوق ایران

صفحه 161-187

10.22106/jlj.2013.10982

عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی