نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، محمود مرور زمان کیفری (چگونگی مشروعیت و فلسفه آن) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 63-73]

ا

 • امامی، محمد تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 51-70]

ب

 • بندرچی، محمدرضا اصل قانونی بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 141-152]
 • بهرامی، شهریار حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (2) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 153-173]
 • بهرامی، شهریار حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (خرید و فروش و انتقال صنایع و تکنولوژی) [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 117-140]

خ

 • خزاعی، حسین سرمایه گذاری خارجی در ایران و اصل 81 قانون اساسی [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 97-116]
 • خطاطان، سوسن از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 85-112]

د

 • دلیر، حمید بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 107-124]
 • دلیر، حمید شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 113-124]

ص

 • صدرالحفاظی، نصراله دادرسی فوری و دستور موقت در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 69-84]

غ

 • غریبه خونیق، علی شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370 [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 71-82]

ف

 • فتاح، عزت از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 85-112]

ق

 • قاسمی، علی معاذیر قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 159-204]
 • قضایی، صمد مسمومیت با اکسید کربن یا گاز زغال [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 125-132]

ک

 • کاظمی، سید عزالدین نقدی بر مقاله طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 153-158]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (4) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 139-152]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین المللی (3) (اصل مسئولیت دولت ـ اصل عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز) [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 83-106]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (بررسی دو اصل تعیین سرنوشت ملل و اصل مصونیت دولتها) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 131-150]

م

ن

 • ناصرزاده، هوشنگ حبس و توقیف قانونی [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 74-138]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 85-112]
 • نوروزی، رضا کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعذیرات [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 45-50]
 • نوری، رضا آیا ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور بااصل قطعیت و اعتبار حاکم دادگاه ها منافات و تعارض دارد [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 125-130]

و

 • واحدی، جواد نقدی بر مواد 225 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 43-56]

ی

 • یاوری، فتح اله دعاوی و اختلافات راجع به اسناد سجلی [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 53-68]