نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، محمود نگرش قوه قضاییه به جرائم خرد [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 13-18]
 • آخوندی، محمود بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 9-34]

ا

 • ابراهیمی، زین العابدین بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی جمهوری اسلامی ایران [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 173-168]
 • اکبری رومنی، فرناز درآمدی بر قوانین هیتی [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 87-122]
 • امینی، عیسی اجتماع مسؤولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 97-136]
 • ایمانی، محمدرضا نقد ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 8 / 5 / 1370 (عدم لزوم اخذ برائت توسط پزشک) [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 165-174]

ب

 • بادامچی، حسین «قتل» در قوانین باستانی: بحثی در تاریخ حقوق [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 87-96]
 • بلادی، سید عباس جرائم مبهم (بزه های نامعین) [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 31-46]
 • بهزادی، رقیه قوانین حموربی و حقوق زن در شرق باستان [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 35-44]

پ

 • پرویزی، رضا پیشگیری وضعی از جرم [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 147-172]

ت

ح

 • حجتی، سید مهدی تحلیل حقوقی اتانازیا (مرگ شیرین) [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 179-202]
 • حضرتی، صمد جایگاه حقوق مولف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 159-176]

خ

 • خلعتبری، افراسیاب حفظ سلامت دستگاه قضا بستگی به حسن انتظام آن دارد [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 19-30]

د

ر

س

 • ساکت، محمد حسین گواه سنجی: کاربرد و پویش تاریخی و قضایی آن [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 33-50]
 • ساکت، محمد حسین سازمان قاضی القضات در جهان اسلام [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 69-116]
 • سرگل زائی شریفی، عبدالله قوه قضائیه، لزوم و راهکارهای تعالی کیفیت علمی قضات [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 203-212]
 • سوادکوهی فر، سام مصونیت برخی از کارکنان دولت از مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 9-18]
 • سیف، سوسن عوامل موثر خانوادگی در بزهکاری نوجوانان [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 51-74]

ش

ص

 • صالحی راد، محمد دلالة الحال در تحصیل ناروای مال [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 13-32]
 • صفیان، سعید نقدی بر ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 93-114]
 • صقری، محمد جهات قابل مداقه حقوق کنونی چک در فرانسه [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 19-28]

ف

 • فرشاد یکتا، محسن حقوق صنعتی، و تئوری حقوقی اموال دینامیک [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 45-68]

ق

 • قرایی مقدم، امن اله قتل های ناموسی یا «نهوه کردن» در میان قبایل عرب خوزستان [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 75-92]

ک

ل

م