نمایه نویسندگان

آ

 • آریان پور، جهانگیر نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هزینه دادرسی و میزان ابطال تمبر [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 225-232]
 • آقایی، حسین پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرم زدایی؟ [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 161-182]

ا

 • افتاده، غلامحسین فهرست مقالات دوره جدید مجله حقوقی دادگستری از شماره 1 تا 37 [دوره 66، شماره 38، 1381، صفحه 153-180]

ب

 • بادامچی، حسین زندان و مجازات در آناتولی قدیم [دوره 66، شماره 38، 1381، صفحه 105-117]
 • بندرچی، محمدرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: توقیف دستمزد و حقوق زنان شاغل [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 237-244]

خ

 • خدادی، ابوالقاسم بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب (موضوع ماده 364 قانون مجازات اسلامی) [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 103-114]

د

ر

 • رادان جبلی، علی شرایط تحقیق نمایندگی قانونی ولی قهری [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 21-32]
 • رایجیان اصلی، مهرداد تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 93-118]
 • رایجیان اصلی، مهرداد معمای مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسلامی [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 33-58]
 • رحیمی نژاد، اسماعیل جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟ [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 135-160]

س

 • ساکت، محمد حسین نگرشی بر روند تاریخی و حقوقی زندان در حقوق اسلام پیش از تدوین و تدوین(2) [دوره 66، شماره 38، 1381، صفحه 69-103]
 • سوادکوهی فر، سام نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 206-219]

ش

 • شریفی، مجتبی نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نگرشی عمیق بر آموزش غیر حضوری قضات [نقد تفصیلی سیاستگذاری آموزشی قوه قضائیه] [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 193-206]
 • شیبانی، ماشااله نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: تشدید مجازات تأثیری در کاهش جرایم ندارد [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 233-238]

ک

 • کارگذاری، جواد نظریه حقوق بشر [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 131-197]
 • کشاورز، مهدی آثار فقدان اهلیت [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 115-129]
 • کشوری، عیسی تجدید نظر خواهی مقامات عمومی: (اعتراض بر اساس ماده 326 آ . د . م) [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 59-66]

گ

 • گودرزی، محمدرضا گستره قوانین کیفری از دیدگاه نظریه های جرم شناسی [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 119-134]

م

 • محمودی، فیروز دادگاه کیفری بین المللی: مختصری از ساختار و کارکردها [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 67-84]
 • موسوی مقدم، محمد نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر: ضرر و زیان ناشی از جرم [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 211-225]

ی

 • یزدانیان، محمدرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: ضوابط و قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 238-253]