نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهرام تحول سیاست پیش گیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002 [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 251-283]
 • احمدی، علی سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 227-248]
 • استاجی، اعظم زبان شناسی قانونی [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 365-380]

ب

 • بابایی، محمدعلی پیشگیری از تکرار جرم [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 31-47]
 • باقرزاده، احد ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرف کننده به حقوق بشر [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 144-172]

ج

خ

 • خواجه نوری، یاسمن تأثیر مداخله های زود هنگام روان شناختی - اجتماعی در پیش گیری از بزهکاری [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 307-329]

د

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 123-168]
 • رایجیان اصلی، مهرداد سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 174-192]
 • رحمدل، منصور آمار جنائی و کارکردهای آن [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 103-122]

ز

 • زراعت، عباس بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 13-29]
 • زینالی، امیرحمزه سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 227-248]

ش

 • شریف زاده، علی پیوند دادن پیش گیری از جرم به عدالت ترمیمی [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 285-306]

ص

 • صبوری پور، مهدی جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 123-146]
 • صدر توحید خانه، محمد کدهای باستان و قداست بخشی به آنها (داستان پیدایش مفهوم قانون محوری) [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 159-180]

ط

 • طالب احمدی، حبیب نقد و بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 98-113]

ع

 • عباچی، مریم پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 49-86]

ق

 • قاسمی، علی بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 147-158]
 • قپانچی، حسام خطا در قربانی جنایت [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 77-97]

ک

م

ن