نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بزرگمهر، داود مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 37-58]

پ

 • پاک نهاد، امیر عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه ای در حقوق ایران و انگلستان [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 99-130]

ج

 • جمادی، علی دیدگاه: نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازات ها با تأکید بر کاهش مجازات حبس [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 135-154]

د

 • دانشپور بخشایشی، عیسی دیدگاه: تقابل آرای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه ی اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 137-184]
 • رحمدل، منصور حق سکوت [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 185-218]
 • رحمدل، منصور حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 75-100]
 • رحمدل، منصور جنبه عمومی قتل عمد [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 79-98]
 • رضوی فرد، بهزاد اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت (مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه) [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 39-74]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 189-202]

ز

 • زراعت، عباس گذشت در جرائم قابل گذشت [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 11-38]

س

 • ساقیان، محمدمهدی اصل برابری سلاح ها در فرایندکیفری (با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران) [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 79-110]

ش

 • شاهچراغ، سیدحمید ترجمه: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری و موافقت نامه های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحد امریکا بر اساس بند 2 ماده 98 این اساس نامه [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 157-190]
 • شایان، علی دادرسی عادلانه در امور جنائی [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 257-332]

ص

 • صابری تولایی، علی ترجمه: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری و موافقت نامه های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحد امریکا بر اساس بند 2 ماده 98 این اساس نامه [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 157-190]

ع

 • عباسی، محمود مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 59-78]

ف

 • فرج اللهی، رضا ترجمه: قراردادی کردن حقوق کیفری: افسانه یا واقعیت؟ [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 165-188]
 • فرح بخش، مجتبی مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 111-136]

ق

 • قربان پور، امیرمهدی تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 11-36]
 • قلی زاده، احد دیدگاه: بررسی قواعد مربوط به رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 103-120]

م

 • مظاهری، امیرمسعود مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 241-252]

ن

 • ناجی، مرتضی بی طرفی در دادرسی کیفری [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 29-78]
 • نیکوئی، سمیه الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 219-240]