نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بابایی، محمدعلی تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی – انقلابی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 60-86]
 • بشیریه، تهمورث پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 145-156]

ت

 • تدین، عباس نظارت الکترونیکی : گامی به سوی جایگزین های زندان [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 56-66]

ح

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد ارزیابی برنامه ی نظارت فشرده برای بزه کاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 165-190]
 • رایجیان اصلی، مهرداد جایگاه بزه دیدگان در نظریه ی سزادهی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 303-320]
 • رحمدل، منصور جایگاه حقوق کیفری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 121-144]

ز

 • زینالی، امیرحمزه سرمایه ی اجتماعی : بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 33-54]

ش

 • شایان، علی چهار گفتار درباره ی حقوق و تاریخ [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 243-272]

ص

 • صادق منش، جعفر سیاست جنائی قانون گذار در ایران در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 211-240]
 • صدیق فر، مینا کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحد امریکا [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 191-220]

ف

 • فرجیها، محمد چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 13-32]
 • فروغی نیک، رحیم تفسیر و استدلال حقوقی در حقوق رم [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 273-302]

ق

 • قاسمی، حسن مبانی ارزیابی اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تحلیل یافته های آن [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 131-162]

م

 • محمودی جانکی، فیروز رسمی سازی عدالت غیر رسمی در ایران [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 87-120]
 • موذن زادگان، حسنعلی سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 15-40]
 • میلانی، علیرضا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 157-180]

ن

 • نیازپور، امیرحسین محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه ی «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 113-130]

ی

 • یکرنگی، محمد کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 89-112]