نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، لیلاسادات جبر ان خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 65-91]
 • امانی، حمیدرضا جنایت نسبت به بیمار مرگ قشر مغزی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 159-174]

ب

 • باقری نژاد، زینب رویکرد حمایتی از شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 89-114]

پ

 • پارسا، محمد انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 121-136]

ت

 • تدین، عباس جایگاه کارشناسی و ادله بیوژنتیکی در دادسری های کیفری [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 11-30]
 • تدین، عباس گستره ی دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 55-88]

ج

 • جوانمرد، بهروز بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 127-144]

ح

 • حدادزاده نیری، محمدرضا تحقیق در جرایم منافی عفت (تحلیل تبصره ی ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری) [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 115-126]

خ

ر

 • رحمانیان، حامد قابلیت اعمال استانداردهای ایزو 9001 در فعالیت های قضایی [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 145-165]
 • رحمدل، منصور منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 13-37]

ص

 • صفیری، اکرم نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 137-157]

ط

 • طاهرخانی، فاطمه نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 137-157]
 • طهماسبی، جواد گفتمان دامنه ی مسوؤلیت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 31-63]

م

 • معظمی، شهلا انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 121-136]

ن

 • نوروزی، نادر بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 127-144]

و

 • ویژه، محمدرضا بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیأت علمی دیوان عدالت اداری [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 39-54]