نمایه نویسندگان

آ

 • آبی زاده، بهرام رسانه های دیداری و کودکان و نوجوانان [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 119-134]
 • آجرلو، اسماعیل مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 11-33]
 • آجری آیسک، عاطفه دعاوی بازماندگان برای مطالبه‌ خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 13-36]
 • آخوندی، محمود نگرش قوه قضاییه به جرائم خرد [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 13-18]
 • آخوندی، محمود بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 9-34]
 • آخوندی، محمود حق بهره مندی از محاکمه عادلانه [دوره 63، شماره 27، 1378، صفحه 9-16]
 • آخوندی، محمود بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر [دوره 61، شماره 21، 1376، صفحه 9-28]
 • آخوندی، محمود استرداد بزهکاران [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 93-110]
 • آخوندی، محمود مرور زمان کیفری (چگونگی مشروعیت و فلسفه آن) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 63-73]
 • آذربایجانی، علی رضا نـوآوری‎های قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‎هـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 11-32]
 • آذربایجانی، علیرضا نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 213-242]
 • آذری متین، افشین جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 87-104]
 • آذری متین، افشین زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 213-231]
 • آریان پور، جهانگیر نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هزینه دادرسی و میزان ابطال تمبر [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 225-232]
 • آرین، محمد تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 1-26]
 • آشوری، محمد عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‎های پیش از محاکمه [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 11-33]
 • آشوری، محمد افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 295-326]
 • آشوری، محمد فهرست موضوعی مواد قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 185-216]
 • آقائی، مهدی تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیب‌شناسی آن‌ها [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 1-23]
 • آقابابائی، حسین تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 65-82]
 • آقابابایی، حسین مطالعۀ تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخلۀ کیفری [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 1-31]
 • آقابابایی، حسین سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 1-26]
 • آقابابایی، فهیمه خسارت تنبیهی در حقوق ایران [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 161-187]
 • آقابابایی دهکردی، پیمان بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 7-29]
 • آقابابایی دهکردی، پیمان ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 95-117]
 • آقاخانی، ابوالفضل مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 33-57]
 • آقایی، حسین پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرم زدایی؟ [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 161-182]
 • آقایی جنت مکان، حسین ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 1-22]
 • آقایی جنت مکان، حسین تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 55-68]
 • آقایی طوق، مسلم تدوین شکلی؛ حلقۀ مفقودۀ نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 1-19]
 • آل طاها، سیدحسین ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 1-22]
 • آل کجباف، حسین ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]

ا

 • ابدالی، مهرزاد بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسؤولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ی اروپا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 177-210]
 • ابراهیم وند، حسام مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 201-226]
 • ابراهیمی، آرش شرط مجهول [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 93-109]
 • ابراهیمی، اعظم تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 175-199]
 • ابراهیمی، پیمان بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 287-324]
 • ابراهیمی، زین العابدین بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی جمهوری اسلامی ایران [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 173-168]
 • ابراهیمی، شهرام مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 7-40]
 • ابراهیمی، شهرام جرم اقتصادی و کنترل آن [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 133-148]
 • ابراهیمی، شهرام ملاحظه هایی درباره ی هدف آیین دادرسی کیفری [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 333-348]
 • ابراهیمی، شهرام ترجمه: کنگره های پنج سالانه پیش گیری از جرم و عدالت کیفری دستاوردها و دورنماها [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 355-374]
 • ابراهیمی، شهرام تحول سیاست پیش گیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002 [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 251-283]
 • ابراهیمی، شهرام چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 219-244]
 • ابرند آبادی، علی حسین بزهکاری، احساس نا امنی و کنترل (بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی) [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 43-84]
 • ابریشمی راد، محمد امین جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 1-17]
 • ابوذری، مهرنوش حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 11-29]
 • ابوذری، مهرنوش نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 1-23]
 • احمدزاده، رسول تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 21-44]
 • احمدزاده، رسول سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 19-43]
 • احمدی، ابراهیم تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 7-36]
 • احمدی، اصغر چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 47-64]
 • احمدی، امیر بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، امین بررسی دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، انور رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 7-35]
 • احمدی، علی سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 227-248]
 • احمدیان مقدم، سمیرا حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی فر، رسول تحلیل و تبیین اصل «قابلیّت اجرای حکم» بعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی موحد، اصغر حذف دادسرا، علل و نتایج [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 125-134]
 • احمدی موسوی، سید مهدی آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 37-58]
 • اخلاقی، بهروز بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی [دوره 55، شماره 1، 1370، صفحه 65-99]
 • اخوت، محمد علی مجازاتهای بازدارنده در قانون کیفری [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 203-210]
 • اخوت، محمدعلی نگرشی بر جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 111-118]
 • اخوت، محمدعلی شبه عمد و در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 91-98]
 • اردبیلی، محمدعلی اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 7-35]
 • اردبیلی، محمدعلی پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 1-25]
 • اردبیلی، محمدعلی سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 313-337]
 • اردلان، یحیی معاضدت قضائی بین دول (قسمت اول: معاضدت قضائی در مسائل حقوقی) [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 55-68]
 • اسپانلو، محمود جبران خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئۀ متهم در حقوق ایران [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 185-212]
 • استاجی، اعظم زبان شناسی قانونی [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 365-380]
 • استوارسنگری، کوروش رأی وحدت‌رویۀ 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 1-19]
 • اسدلو، مرتضی تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 7-29]
 • اسدی، لیلا سادات ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، لیلاسادات ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 9-34]
 • اسدی، لیلاسادات جبر ان خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 65-91]
 • اسدیان، ترحم نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 سال 72 [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 236-241]
 • اسعدی، سید حسن مصرف مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزاء فقه اسلامی و عرف [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 141-152]
 • اسعدی، سید حسین امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین‌المللی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 11-38]
 • اسعدی، سیدحسین اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 145-167]
 • اسفندیاری، چنگیز حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 7-36]
 • اسفندیاری فر، خشایار عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 25-49]
 • اسکینی، ربیعا ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 173-200]
 • اسکینی، ربیعا قرارداد داور [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 1-19]
 • اسکینی، ربیعا قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 7-30]
 • اسکینی، ربیعا خصائص قراردادهای تجاری [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 65-83]
 • اسلامی، ابراهیم نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 37-64]
 • اسلامی، رضا حق بر فراموش شدن و چالش‌های پیش روی آن [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 13-47]
 • اسلامی، رضا مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 161-185]
 • اسلامی پناه، علی پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل‌وفصل اختلافات نام دامنه [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 47-67]
 • اسماعیل پور، حامد کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 7-33]
 • اسماعیلی، محسن واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین‌المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی‌رایت [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 45-68]
 • اسماعیلی، محسن الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی) [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 27-42]
 • اسماعیلی، محسن حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 49-70]
 • اسماعیلی، محسن بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریۀ مالکیت خصوصی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 179-199]
 • اسماعیلی، مهدی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 49-69]
 • اسماعیلی، مهدی الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 173-191]
 • اشرافی، محمود اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 11-35]
 • اشرافی، محمود آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 67-93]
 • اشکانی، حمید رابطه افسردگی و بزهکاری در نوجوانان [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 81-92]
 • اصانلو، اکبر انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 251-278]
 • اصغری، عبدالرضا تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 39-58]
 • اصغریان، مجتبی مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 1-20]
 • اصل زعیم، امیرحسین رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 1-22]
 • اعظمی چهاربرج، حسین تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 13-29]
 • افتاده، غلامحسین فهرست مقالات دوره جدید مجله حقوقی دادگستری از شماره 1 تا 37 [دوره 66، شماره 38، 1381، صفحه 153-180]
 • افتخارجهرمی، گودرز نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 37-64]
 • افتخارجهرمی، گودرز تعامل استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) با استثناء بهداشت عمومی در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تأکید بر کووید۱۹ [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 81-108]
 • افشاری، فاطمه امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 59-80]
 • افضلی، یاور تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 13-29]
 • افکار، حمید طرح نظریۀ تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در قانون بیمۀ اجباری [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 27-47]
 • اقبالی، کیوان بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 95-119]
 • اقبالی، کیوان راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 11-38]
 • اقبالی، کیوان نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت‌ها [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 53-78]
 • اکبرپور، مجید بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 185-208]
 • اکبری، محمد بازشناخت مفهوم و مصادیق اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرای پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، مسعود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 37-56]
 • اکبری، مینا گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 81-106]
 • اکبری، مینا امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 59-80]
 • اکبری آرائی، منصور عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 251-270]
 • اکبری دهنو، میثم مطالعۀ تطبیقی عدم‌النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 115-144]
 • اکبری رودپشتی، عظیم رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 39-63]
 • اکبری رومنی، فرناز اصل برائت در گذار تاریخ [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 181-210]
 • اکبری رومنی، فرناز درآمدی بر قوانین هیتی [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 87-122]
 • اکبری لالیمی، مرتضی اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 59-77]
 • اکرمی، روح الله اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 25-49]
 • اکرمی، روح الله جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‌‏های موجود [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 353-369]
 • اکرمی سراب، روح الله کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 91-116]
 • البرزی ورکی، مسعود پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • السان، مصطفی مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 101-124]
 • السان، مصطفی جنبه‌های حقوقی مهندسی معکوس [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 31-54]
 • السان، مصطفی حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 273-312]
 • السان، مصطفی کنوانسیون جدید اروپا درباره ورشکستگی بین المللی [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 119-140]
 • السان، مصطفی بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویۀ قضایی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 109-129]
 • السان، مصطفی شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 49-71]
 • السان، مصطفی جایگاه تقصیر و سوءنیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • الشریف، محمدمهدی حق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی) [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 7-32]
 • القضاة، سامر محمد احمد مقامات مختص تفتیش در قانون آیین دادرسی کیفری اردن [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 131-162]
 • اللهیاری، علی جرم بودن یا نبودن کتمان هویت یا اعلام هویت خلاف واقع به مراجع قضایی و انتظامی: گوناگون (نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر) [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 254-258]
 • الماسی، مسعود پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص‌گرایی قانونی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 1-19]
 • الماسی، نجادعلی امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین‌المللی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 11-38]
 • الماسی، نجادعلی تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 125-140]
 • الهام، غلامحسین مسؤولیت آمر و مأموذ قانونی (بررسی تحلیلی ماده 56 ق. م . ا.) [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 31-54]
 • الهام، غلامحسین بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و قوانین موضوعه [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 35-66]
 • الهلوئی زارع، فاطمه مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه‌ی تجاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • الهویی نظری، مهدی مطالعه‌تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 121-143]
 • الهویی نظری، مهدی مطالعه‌ی تطبیقی نهاد تعهدات تخییری [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 239-263]
 • الهی منش، محمدرضا اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 131-152]
 • امامی، محمد ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 9-38]
 • امامی، محمد درآمدی بر روند تحولات قانونگذاری در شهرسازی [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 143-160]
 • امامی، محمد مصلحت گرایی دردادرسی های جزایی [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 57-96]
 • امامی، محمد تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 51-70]
 • امانی، حمیدرضا جنایت نسبت به بیمار مرگ قشر مغزی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 159-174]
 • امیدی، جلیل گفتمان سیاست جنائی مجلس هفتم [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 41-58]
 • امیدیان، علیرضا توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 23-42]
 • امیرلی، حسین بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 37-60]
 • امیری، علی کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 27-52]
 • امیری، علی کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 21-45]
 • امیری سرارودی، سیدرضا تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 195-214]
 • امین زاده، الهام بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 7-29]
 • امینی، جهاندار توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 35-61]
 • امینی، عیسی اجتماع مسؤولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 97-136]
 • امینی، منصور بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 65-93]
 • امینی، منصور مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 7-28]
 • امینی، منصور اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 267-290]
 • امینی، منصور ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 135-158]
 • امینیان مدرس، محمد نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر توضیحاتی پیرامون «تقویت منافع» و «عدم النفع» [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 223-229]
 • انصاری، باقر حق دسترسی به اینترنت؛ مبانی و محتوا [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 51-79]
 • انصاری، جمال عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‎های پیش از محاکمه [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 11-33]
 • انصاری، علی ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 179-211]
 • انصاری حقیقی، محمد حسین تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 141-169]
 • اونق، شهرزاد الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 89-106]
 • ایرانمنش، مهدی کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 89-112]
 • ایزانلو، محسن تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 35-52]
 • ایزانلو، محسن مطالعۀ تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 193-216]
 • ایزدی، عبدالله مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 7-40]
 • ایزدی فرد، علی اکبر خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 65-92]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 37-61]
 • ایزدی فرد، علیرضا تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 321-342]
 • ایمانی، محمدرضا نقد ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 8 / 5 / 1370 (عدم لزوم اخذ برائت توسط پزشک) [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 165-174]

ب

 • باباپور، محمد حسن‌نیت در توافقات عمودی [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 9-36]
 • باباخانی، عرفان امکان‌سنجی اثرگذاری پاسخ‌‌های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 69-92]
 • بابازاده، زهرا تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 21-42]
 • بابایی، ایرج جایگاه اصل حقوق بشریِ حیثیت و منزلت انسانی در حقوق قراردادها [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 79-105]
 • بابایی، ایرج جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 21-48]
 • بابایی، مجتبی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق غنی‌سازی ایران [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 33-52]
 • بابایی، مجتبی ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]
 • بابایی، محمدعلی چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 147-172]
 • بابایی، محمدعلی تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی – انقلابی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 60-86]
 • بابایی، محمدعلی پیشگیری از تکرار جرم [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 31-47]
 • بابایی، یوسف مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 153-185]
 • باباییان فردویی، سمیه دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 33-67]
 • بادامچی، حسین زندان و مجازات در آناتولی قدیم [دوره 66، شماره 38، 1381، صفحه 105-117]
 • بادامچی، حسین «قوانین اشنونا» :یادگار حقوقدانان باستانی [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 82-100]
 • بادامچی، حسین «قتل» در قوانین باستانی: بحثی در تاریخ حقوق [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 87-96]
 • بادکوبه هزاوه، آرش جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 69-91]
 • بادینی، حسن نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 9-46]
 • بادینی، حسن ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات‌ ایمنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 31-58]
 • بادینی، حسن تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 95-111]
 • بادینی، حسن تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 23-45]
 • بادینی، حسن مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریۀ کار و طرح نظریۀ بدن برای بدن [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 45-67]
 • بادینی، حسن تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 209-231]
 • بارانی، محمد وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 309-333]
 • باریکلو، علیرضا اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش‌قراردادی؛ با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 53-87]
 • بازوند، وحید بررسی افتراقی کلاهبرداری کلاسیک و رایانه ای، برمبنای ابزار رایانه ای (با نگرشی بر رویه قضایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرپور، سلمان سوءاستفادۀ شرکت مادر از شرکت‌های تابعه در حقوق ایران؛ مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 285-307]
 • باقرزاده، احد ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرف کننده به حقوق بشر [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 144-172]
 • باقرصاد، محمدعلی تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 87-110]
 • باقری، پرویز مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 43-63]
 • باقری، محمدرضا بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 23-54]
 • باقری، محمود چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 227-242]
 • باقری، یوسف زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 259-276]
 • باقری خوزانی، محمد حسن صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 33-50]
 • باقری نژاد، زینب رویکرد حمایتی از شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 89-114]
 • بانشی، مجتبی مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریۀ کار و طرح نظریۀ بدن برای بدن [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 45-67]
 • بختیاری، مهدی نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 193-213]
 • بخشی زاده، فاطمه پیش‌زمینة مفهوم قانون در عصر مشروطه:از مالک‌الرقابی تا تنظیمات [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 35-58]
 • بخشی زاده، فاطمه شرع‌گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 85-116]
 • بدیع صنایع اصفهانی، امین ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 70-102]
 • بدیعی خرسند، عبدالسعید جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 21-39]
 • براری چناری، یوسف صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 13-36]
 • برهانی، محسن حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 11-29]
 • برهانی، محسن جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 69-91]
 • برهانی، محسن قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 1-19]
 • بزرگمهر، داود مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 37-58]
 • بشیره، صادق شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) از منظر حقوق بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشیری، عارف ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 1-22]
 • بشیریه، تهمورث پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 145-156]
 • بلادی، سید عباس جرائم مبهم (بزه های نامعین) [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 31-46]
 • بلالی، اسماعیل بررسی نظری مسأله فساد اداری [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 8-37]
 • بندرچی، محمدرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: توقیف دستمزد و حقوق زنان شاغل [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 237-244]
 • بندرچی، محمدرضا اصل قانونی بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 141-152]
 • بهادری، علی مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 11-33]
 • بهادری جهرمی، علی اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 175-200]
 • بهادری جهرمی، علی مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 1-20]
 • بهرامپوری، رسول وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 119-145]
 • بهرامی، احسان شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 43-66]
 • بهرامی، احسان جایگاه تقصیر و سوءنیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی، شهریار حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (2) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 153-173]
 • بهرامی، شهریار حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (خرید و فروش و انتقال صنایع و تکنولوژی) [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 117-140]
 • بهره‌مند، حمید تصمیم‌گیری مجرمان از منظر اقتصاد رفتاری و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری کیفری [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 21-44]
 • بهره مند، حمید چالش‌های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 53-66]
 • بهره مند، حمید سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره مند بگ نظر، حمید راهبرد قانونمندسازی افشاگری فساد در پرتوی سیاست جنایی مشارکتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزادی، رقیه قوانین حموربی و حقوق زن در شرق باستان [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 35-44]
 • بهزادی، رقیه قوانین بر سنگ نوشته هیتی ها [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 9-28]
 • بهمئی، محمدعلی قرارداد داور [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 1-19]
 • بهمئی، محمدعلی چالش‌های شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری در چهارچوب مادۀ 2 کنوانسیون نیویورک 1958 [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 107-134]
 • بهمئی، محمدعلی دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت‌ها [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 67-98]
 • بهنام فرید، دل افروز ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 173-200]
 • بوستانی، داریوش چالش های کانون اصلاح و تربیت در زمینه بازپروری کودکان و نوجوانان بزه کار(مطالعه موردی کانون کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیدار، زهرا تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 45-64]
 • بیرانوند، شاهپور مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 133-151]
 • بیگدلی، سعید جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 89-119]

پ

 • پارسا، محمد انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 121-136]
 • پارساپور، محمدباقر پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 201-237]
 • پارساپور، محمدباقر بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 275-317]
 • پاکدل، سید جلیل قد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 223-241]
 • پاکزاد، بتول کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 27-52]
 • پاکزاد، بتول کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 21-45]
 • پاکزاد، بتول حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاک نهاد، امیر عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه ای در حقوق ایران و انگلستان [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 99-130]
 • پاک نیت، مصطفی توازن میان حقوق متهم و بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 29-52]
 • پرویزی، رضا پیشگیری وضعی از جرم [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 147-172]
 • پرویزی، سیروس اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 9-35]
 • پروین، فرهاد رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 39-63]
 • پروین، فرهاد جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 21-39]
 • پهلوزاده، عباس آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 119-130]
 • پوراسماعیلی، علیرضا مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 41-68]
 • پوربافرانی، حسن مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 37-60]
 • پوربافرانی، حسن حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجۀ دادرسی عادلانه [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 41-56]
 • پوربافرانی، حسن چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 47-64]
 • پوربافرانی، حسن اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین الملل و ایران [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 61-86]
 • پوررسول، نیره تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 101-123]
 • پورزند مقدم، پژمان ژرف ساخت دلیل کیفری [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 9-32]
 • پورسید، بهزاد قانون تجارت الکترونیک و نوآوری های آن [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 49-60]
 • پورعبدالله، محسن آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 37-64]
 • پورکامی، رحیم بیع کالی به کالی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 165-177]
 • پورمحمدی، رضا تأثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 99-119]
 • پورمحمدی، رضا جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورمحمدی، شیما مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 237-272]
 • پورهاشمی، سید عباس دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 89-97]
 • پورهاشمی، سید عباس زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 217-221]
 • پولادی، جواد چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 47-64]
 • پیری، جواد ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 135-158]
 • پیری، حیدر کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه‌های انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 39-71]
 • پیری، حیدر فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 53-78]
 • پیشنماز، سید امین شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 43-66]

ت

 • تبریزی، صادق اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 131-152]
 • تدین، عباس جایگاه کارشناسی و ادله بیوژنتیکی در دادسری های کیفری [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 11-30]
 • تدین، عباس گستره ی دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 55-88]
 • تدین، عباس نظارت الکترونیکی : گامی به سوی جایگزین های زندان [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 56-66]
 • ترابی، مرتضی جایگاه اصل حقوق بشریِ حیثیت و منزلت انسانی در حقوق قراردادها [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 79-105]
 • ترابی، مرتضی جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 21-48]
 • تقی پور، بهرام حق حبس در معاملات اوراق بهادار [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 179-200]
 • تقی پور، بهرام داوری اختلافات درون‌شرکتی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی پور، علیرضا پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بین‌المللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 59-83]
 • تقی زاده، ابراهیم طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 123-150]
 • تقی زاده، کامل پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل‌وفصل اختلافات نام دامنه [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 47-67]
 • تنگستانی، محمدقاسم نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 151-180]
 • تنگستانی، محمدقاسم تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 1-21]
 • تنگستانی، محمدقاسم کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرایی تا چگونگی تحقق و فعالیت [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 93-114]
 • تنگستانی، محمدقاسم پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنگستانی، محمدقاسم صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 351-372]
 • توازنی زاده، عباس پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • توجهی، عبدالعلی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگـری در قـوانین ایـران و اسناد بین المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 239-266]
 • توجهی، عبدالعلی ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه‌های علوی (در قلمرو تعزیرات) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توحیدی، احمدرضا استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 11-32]
 • توحیدی نافع، جلال بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 37-60]
 • توسلی نائینی، منوچهر اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • توکل‌پور، محمدهادی قیود تحدیدکنندۀ اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون‌گذار ایران [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 299-319]
 • تیموری، خیرالله رهیافتی بر تبیین ملاک میزان دیه [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 123-146]
 • تیموری، خیرالله درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 167-192]
 • تیموری، خیراله تاملی در مقطوع بودن میزان دیه [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 141-153]

ث

 • ثقفی، مریم بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 88-112]

ج

 • جاوید، محمدجواد عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به‌مثابۀ نوعی هستی اجتماعی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 389-410]
 • جاویدزاده، حمید رضا(علی اوسط) بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و حقوق جوامع اروپا [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 167-208]
 • جاویدزاده، حمید رضا(علی اوسط) چرا میزان جرایم در دهه 1980 در فرانسه کاهش یافته است [دوره 61، شماره 21، 1376، صفحه 81-112]
 • جاویدزاده، حمیدرضا (علی اوسط) استرداد در حقوق ترکیه [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 231-252]
 • جاویدنیا، جواد نقد وبررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 125-178]
 • جربانی، حمید بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس) [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 91-117]
 • جعفرزاده، سیامک عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 251-270]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 87-110]
 • جعفری، امین ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 105-118]
 • جعفری، علی اکبر بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 61-83]
 • جعفری، مجتبی کیفرزدایی از جرایم کسب و کار [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 95-116]
 • جعفری، مصطفی مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 73-93]
 • جعفری فشارکی، محمد آثار ایجاب ملزِم [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 103-123]
 • جعفری‌ندوشن، جواد قلمرو نفوذ شرط فاسخ [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 55-82]
 • جعفری ندوشن، شهاب رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های مقابله با آن [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 41-69]
 • جلالی، سجاد جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 1-17]
 • جلالی، محمد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 117-140]
 • جلالی، محمد تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 85-112]
 • جلالی، محمود حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 33-54]
 • جلالی، مریم تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 99-133]
 • جلالی فراهانی، امیر حسین پیشگیری از جرایم رایانه ای [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 87-119]
 • جلالی فراهانی، امیرحسین مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 61-100]
 • جلیل زاده، مرتضی شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 9-34]
 • جلیلیان، محسن بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 203-227]
 • جمادی، علی دیدگاه: نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازات ها با تأکید بر کاهش مجازات حبس [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 135-154]
 • جمالی، جعفر بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 23-54]
 • جمالی، مرتضی حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 83-100]
 • جمالی، مرتضی دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریۀ اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویۀ قضایی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 143-170]
 • جمشیدی، علیرضا افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 295-326]
 • جمشیدی، علیرضا گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضائی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 62-102]
 • جهاربخش، ویکتور بارین حملات سایبری و حقوق بین‌الملل [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 115-145]
 • جهان بین، داریوش نقش رسانه ها در کنترل امنیت اجتماعی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 93-119]
 • جهان تیغی، مجتبی بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 61-83]
 • جهانی، فرخ‌زاد بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 113-145]
 • جهانیان، مجتبی صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 13-36]
 • جوادی، میثم اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 283-306]
 • جوان، صدیقه ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 191-216]
 • جوانبخت، امیرحسین کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرآیند دادرسی عادلانه چیست؟ [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 181-216]
 • جوان جعفری، عبدالرضا توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 51-74]
 • جوان جعفری، عبدالرضا رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 227-250]
 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا بازشناخت مفهوم و مصادیق اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرای پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمرد، بهروز بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 127-144]
 • جواهرکلام، محمدهادی تعدیل ضمانت‌اجرای تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهای بیمه‌؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 277-297]
 • جواهرکلام، محمدهادی تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازندۀ رویۀ قضایی ایران و فرانسه [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 121-141]
 • جواهری محمدی، حسین امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 159-191]
 • جوهر، سعید اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 369-388]

چ

 • چگینی، حامد قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه «تضمین حقوق بزه دیده» [دوره 87، شماره 121، 1402]
 • چنگایی، فرهاد ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 9-33]

ح

 • حاتمی، علی اصغر رابطه افسردگی و بزهکاری در نوجوانان [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 81-92]
 • حاتمی، مهدی مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 61-86]
 • حاجیان، هانی نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 193-221]
 • حاجیان، هانی مطالعۀ تطبیقی عدم‌النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 115-144]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران(حال و آینده) [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 68-88]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 173-191]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 131-154]
 • حاجی ده‌آبادی، احمد تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 7-36]
 • حاجی ده آبادی، احمد شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 9-34]
 • حاجی ده آبادی، احمد طبقه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 1-35]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهمّ مدل های غربی و گفتمانهای فقهیِ سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 65-90]
 • حاجی زاده، امیرحسین سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی زاده، نازنین حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 189-210]
 • حاجی علی خمسه، مرتضی آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 207-227]
 • حبیبا، سعید نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 143-161]
 • حبیب‌زاده، الهام حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 403-432]
 • حبیب زاده، توکل راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 11-38]
 • حبیب زاده، طاهر تحقق تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 111-123]
 • حبیب زاده، محمد جعفر شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 61-81]
 • حبیب زاده، محمد جعفر تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 65-82]
 • حبیب زاده، محمد جعفر رژیم قانونی بودن حقوقی کیفری عامل موثر در رشد و توسعه [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 31-56]
 • حبیب زاده، محمدجعفر معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 105-124]
 • حبیب زاده، محمدجعفر دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • حبیب زاده، محمدجعفر جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 227-256]
 • حبیب زاده، محمدجعفر هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 89-121]
 • حبیب زاده، محمدجعفر اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 85-105]
 • حبیب زاده، محمدجعفر مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 67-91]
 • حبیب زاده، محمدجعفر قتل در فراش [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 69-92]
 • حبیب زاده، محمدجعفر کلاهبرداری در حقوق تطبیقی [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 25-44]
 • حبیب زاده، محمدجعفر اضطرار (ضرورت) [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 55-86]
 • حبیب زاده، محمدجعفر پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 327-347]
 • حبیب زاده، محمدجعفر قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 49-74]
 • حبیب زاده، محمدجعفر قاضی همچون نگهبانِ حکومتِ قانون؛ جستاری درباره‌ی رویکردِ حق‌محور به کنشگریِ قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، محمود مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، همایون بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 95-119]
 • حبیبی درگاه، بهنام مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 55-77]
 • حجتی، سید مهدی تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 9-40]
 • حجتی، سید مهدی تحلیل حقوقی اتانازیا (مرگ شیرین) [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 179-202]
 • حدادزاده نیری، محمدرضا تحقیق در جرایم منافی عفت (تحلیل تبصره ی ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری) [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 115-126]
 • حدادی، شهرزاد تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 169-199]
 • حسامی، سمیه حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 253-286]
 • حسن پور، محمد مهدی حقوق پدیدآورنده برنامه رایانه ای؛ مطالعه تطبیقی [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 347-382]
 • حسنجانی، علی خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 65-92]
 • حسن زاده، مهدی اعتبار اظهارنظر دادیار [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 157-183]
 • حسن زاده، مهدی استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 31-46]
 • حسن زاده، مهدی نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 59-81]
 • حسن زاده، مهدی تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 93-107]
 • حسن زاده، مهدی توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 79-99]
 • حسن زاده، مهدی وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 43-58]
 • حسن زاده، مهدی بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 145-163]
 • حسن زاده محمدی، ابوالفضل حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 93-109]
 • حسنوند، محمد تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 85-112]
 • حسنوند، محمد گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 81-106]
 • حسنی، عباس دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 7-44]
 • حسنی، محمدمهدی چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 79-97]
 • حسین زاده، جواد بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 169-195]
 • حسینی، زینب نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 241-264]
 • حسینی، سید حسین تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 169-193]
 • حسینی، سید حسین ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 171-193]
 • حسینی، سیدحمید ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 107-133]
 • حسینی، سیدحمید حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمد مداخله ی شخص ثالث در دادرسی [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 13-48]
 • حسینی، سیدمحمد نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 155-178]
 • حسینی، سید محمدرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «چند نکته عملی پیرامون اعتبار امر مختوم در امور مدنی» موضوع بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 229-235]
 • حسینی، سیده مطهره ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید یوسف حق انتخاب قاضی [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 160-176]
 • حسینی، سید یوسف حجیت نظر کارشناس [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 147-164]
 • حسینی، فاطمه سادات مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، فاطمه سادات مطالعه تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تاکید بر رویکرد رویه قضایی ایران [دوره 87، شماره 121، 1402]
 • حسینی، فرشته سادات مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 61-86]
 • حسینی، مینا هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 155-183]
 • حسینی مقدم، سیدحسن نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 97-114]
 • حسینی میقان، سید روح اله حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 35-54]
 • حضرتی، صمد مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده (تحلیل مواد 173 و 174 ق.آ.د.ک.) [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 111-127]
 • حضرتی، صمد جایگاه حقوق مولف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 159-176]
 • حقانی، سعید بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399 [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 75-96]
 • حقانی، سعید تحلیل رویه قضایی در زمینه صلاحیت قضایی بازبینی تصمیمات مراجع تصمیم گیر در خصوص تردید در تابعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقت‌جو، مهدی بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 93-117]
 • حمزه هویدا، مهدی نظریه‌های حقیقت و کاربرد آن‌ها در دادرسی‌های مدنی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 73-98]
 • حیاتی، علی عباس اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 178-220]
 • حیدری، احمد تعامل استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) با استثناء بهداشت عمومی در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تأکید بر کووید۱۹ [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 81-108]
 • حیدری، مسعود آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 67-93]
 • حیدری شهباز، شیرزاد سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 95-115]

خ

 • خادمان، محمود بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 23-54]
 • خادمان، محمود شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 349-372]
 • خادم سربخش، مهدی تأثیر حالت و وضعیت زیان‌دیده بر مسؤولیت عامل زیان [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 111-131]
 • خاقانی اصفهانی، مهدی بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهمّ مدل های غربی و گفتمانهای فقهیِ سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 65-90]
 • خاکباز، محمد تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 95-111]
 • خاکپور، احد قرارداد داور [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 1-19]
 • خاکپور، منصور قرارداد نشر و شرایط تنظیم آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 209-236]
 • خالصی، محسن کیفرهای جایگزین زندان، در حقوق فرانسه [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 153-175]
 • خالقی، علی جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 227-256]
 • خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 109-129]
 • خانعلی پور واجارگاه، سکینه چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 143-162]
 • خدابخشی، عبدالله قلمرو قرارداد و حقوق کیفری [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 123-155]
 • خدابخشی، عبدالله مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 103-128]
 • خدابخشی، عبدالله تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 57-89]
 • خدابخشی، عبدالله تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 9-39]
 • خدابخشی، عبدالله پیش گیری از حوادث ناشی از کار [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 93-119]
 • خدابخشی، عبدالله موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 83-109]
 • خدابخشی، عبدالله جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 109-130]
 • خدابخشی، عبدالله طرح نظریۀ تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در قانون بیمۀ اجباری [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 27-47]
 • خدادی، ابوالقاسم زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 113-134]
 • خدادی، ابوالقاسم بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب (موضوع ماده 364 قانون مجازات اسلامی) [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 103-114]
 • خزاعی، حسین سرمایه گذاری خارجی در ایران و اصل 81 قانون اساسی [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 97-116]
 • خزایی، سیدعلی اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش‌قراردادی؛ با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 53-87]
 • خسروشاهی، قدرت الله اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • خسروی، احمد نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت‌های هرمی [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 83-103]
 • خسروی، احمد حق بر فهم قانون [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 65-87]
 • خسروی، محمدرضا در مقوله انشاء رای [دوره 63، شماره 27، 1378، صفحه 1-8]
 • خسروی فارسانی، علی خسارت تنبیهی در حقوق ایران [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 161-187]
 • خسروی فارسانی، علی مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 133-151]
 • خشنودی، رضا مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 113-137]
 • خطاطان، سوسن از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 85-112]
 • خلعتبری، افراسیاب حفظ سلامت دستگاه قضا بستگی به حسن انتظام آن دارد [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 19-30]
 • خلعتبری، افراسیاب سخنی چند پیرامون دادگاه های عمومی و لزوم اصلاح قانون مزبور بر پایه قلمرو مقررات دادسرا [دوره 63، شماره 27، 1378، صفحه 17-26]
 • خلیل زاده، ایرج ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 243-257]
 • خلیلی پاجی، عارف مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 65-96]
 • خلیلی پاجی، عارف بررسی دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خنجری کاکاوندی، پیام بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویۀ قضایی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 109-129]
 • خوئینی، غفور بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 143-162]
 • خواجه زاده، امیر حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 35-54]
 • خواجه نوری، یاسمن تأثیر مداخله های زود هنگام روان شناختی - اجتماعی در پیش گیری از بزهکاری [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 307-329]
 • خواجوند چتن، مظاهر تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 79-103]
 • خورسندیان، محمدعلی تعهد به رازداری بانکی و قلمرو‌ آن در حقوق بانکی ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 37-61]
 • خورسندیان، محمدعلی بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 11-42]

د

 • دادگر، یدالله تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 87-110]
 • دانشپور بخشایشی، عیسی دیدگاه: تقابل آرای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 121-134]
 • دانش ناری، حمیدرضا رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 55-79]
 • دانش ناری، حمیدرضا نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری [(مقالات آماده انتشار)]
 • داودی، حسین اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 185-207]
 • دبیرنیا، علیرضا صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه » [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 122-150]
 • دبیرنیا، علیرضا جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 69-86]
 • درخشان، داور راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 271-291]
 • درویش، بهرام دامنه‌ی حق حبس زوجه در رویه‌ی دیوان‌عالی کشور [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 119-132]
 • درویش خادم، بهرام بحثی در اجرای قاعده یمین در تعزیرات [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 38-50]
 • درویش زاده، محمد نقد و نگاهی به نظام آموزش کارکنان قوه قضاییه [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 155-163]
 • درویش زاده، محمد رابطه توسعه قضایی و نشریات حقوقی [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 71-86]
 • درویش زاده، محمد مقدمه ای بر طرح تفسیر نموداری قانون مدنی [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 117-134]
 • درویش زاده، محمد نقد و نظری بر نظام ارزیابی و آمار عملکرد دادگستری [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 217-230]
 • درویش متولی، جواد 20 اشکال در قانون مجازات اسلامی [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 141-166]
 • درویشی هویدا، یوسف بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 9-37]
 • درویشی هویدا، یوسف حقوق مالی زن پس از طلاق [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 114-134]
 • دریائی، رضا مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 101-123]
 • دریاباری، سید محمد زمان نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: پایان وقف [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 219-237]
 • دلاوری، محمدرضا تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تأسیس نهاد دادسرا [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 228-234]
 • دلیر، حمید نگرشی بر مجازات راشی در حقوق کیفری ایران [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 141-152]
 • دلیر، حمید بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 107-124]
 • دلیر، حمید شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 113-124]
 • دهقان، امضان تفاوت قبض و تسلیم [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 217-220]
 • دهقان بنادکی، علی بایسته های حقوقی حاکم بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باتاکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان منشادی، سید محسن قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 51-69]
 • دورانت، ویل قوانین سولون [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 67-78]
 • دیانتی‌نسب، ابراهیم بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 63-91]
 • دیانی، عبدالرسول کفائت در ازدواج [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 85-102]
 • دیّانی، عبدالرسول اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 75-98]
 • دیهیم، علیرضا شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) از منظر حقوق بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذاکرحسین، محمدهادی اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 59-81]
 • ذبیح الله زاده، فاطمه جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 81-94]
 • ذبیحی، عاطفه شاخص‌های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین‌المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 117-138]

ر

 • رئوفیان، حمید حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 93-109]
 • رئیسی، لیلا چالش‌های نظام حقوقی ایران در نقض داده‌های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 119-142]
 • رئیسی، محمدصادق بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 218-245]
 • رادان جبلی، علی شرایط تحقیق نمایندگی قانونی ولی قهری [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 21-32]
 • راسخ، محمد پیش‌زمینة مفهوم قانون در عصر مشروطه:از مالک‌الرقابی تا تنظیمات [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 35-58]
 • راسخ، محمد شرع‌گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 85-116]
 • راشدی، مهریار ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 47-89]
 • رایجیان اصلی، مهرداد ارزیابی برنامه ی نظارت فشرده برای بزه کاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 165-190]
 • رایجیان اصلی، مهرداد جایگاه بزه دیدگان در نظریه ی سزادهی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 303-320]
 • رایجیان اصلی، مهرداد تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه ی اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 137-184]
 • رایجیان اصلی، مهرداد بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 75-118]
 • رایجیان اصلی، مهرداد رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 123-168]
 • رایجیان اصلی، مهرداد سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 174-192]
 • رایجیان اصلی، مهرداد سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با سلاحهای شیمیایی [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 19-31]
 • رایجیان اصلی، مهرداد تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 93-118]
 • رایجیان اصلی، مهرداد معمای مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسلامی [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 33-58]
 • رایجیان اصلی، مهرداد درمان مواد مخدر و حبس های منزلی همراه با نظارت الکترونیکی: ارزیابی یکی از تدابیر اجتماعی جایگزین زندان [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 105-124]
 • رایجیان اصلی، مهرداد چالش جرم سازمان یافته [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 147-158]
 • رباط جزی، محمدتقی پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 39-65]
 • رجالی، محسن ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 70-102]
 • رجب، محمدعلی اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 63-82]
 • رجبعلی، اسلام تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 53-77]
 • رجبی، عبداله ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 171-193]
 • رجبی، عیسی الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 89-106]
 • رجبی فرد، سحر چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 79-97]
 • رحمانیان، حامد معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 105-124]
 • رحمانیان، حامد هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 89-121]
 • رحمانیان، حامد قابلیت اعمال استانداردهای ایزو 9001 در فعالیت های قضایی [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 145-165]
 • رحمانیان، حامد مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 161-184]
 • رحمانیان، حامد معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 115-135]
 • رحمانی فرد، محسن سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 139-160]
 • رحمتی، علی امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط) [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 87-120]
 • رحمدل، منصور لطمه به اساس حکم [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 9-31]
 • رحمدل، منصور منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 13-37]
 • رحمدل، منصور جایگاه حقوق کیفری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 121-144]
 • رحمدل، منصور حق سکوت [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 185-218]
 • رحمدل، منصور حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 75-100]
 • رحمدل، منصور جنبه عمومی قتل عمد [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 79-98]
 • رحمدل، منصور آمار جنائی و کارکردهای آن [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 103-122]
 • رحمدل، منصور تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر 1379 ـ 1289 [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 115-146]
 • رحیمی، رئوف مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 37-60]
 • رحیمی، محسن رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمیان، رضا از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 57-78]
 • رحیمی نژاد، اسماعیل جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟ [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 135-160]
 • رستمی، سینا اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 135-155]
 • رستمی، سینا راهبرد قانونمندسازی افشاگری فساد در پرتوی سیاست جنایی مشارکتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، محمد اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 195-218]
 • رستمی، محمد داوری اختلافات درون‌شرکتی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، مرتضی اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 195-218]
 • رستمی، هادی تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 99-124]
 • رستمی، هادی مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 157-177]
 • رستمی، ولی اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 135-155]
 • رستمی، ولی قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 51-69]
 • رستمی، ولی رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 1-22]
 • رستمی غازانی، امید حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین‌المللی [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 62-87]
 • رستمی غازانی، امید سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 139-160]
 • رسولی آستانی، لیلا نگرش تطبیقی به جبران خسارات واردشده بر محکومان بی‌گناه؛ از نظر تا واقعیت [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 246-277]
 • رسولی امیرحاجلو، اسحاق چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 219-244]
 • رشادتی، جعفر کیفرشناسی تشهیر و امکان‌سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 97-117]
 • رشوند بوکانی، مهدی ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 70-102]
 • رشیدی، رشید مهلت ها و مواعد در آیین دادرسی [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 179-197]
 • رشیدی، مهناز استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 11-32]
 • رشیدی، مهناز امکان‌سنجی طرح دعوا در محاکم قضایی بین‌المللی و داخلی در موضوع ترور سردار سلیمانی و همراهان [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 107-127]
 • رشیدی، مهناز نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 83-107]
 • رضائی، علی «شرط اقدامات منع‌نشده» در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 131-159]
 • رضائی پیش رباط، صالح نگرش حقوقی به کنوانسیون معاهده بین المللی سرکوب محو بمب گذاری های تروریستی [دوره 63، شماره 27، 1378، صفحه 53-68]
 • رضاپور، زهرا تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضازاده، حسین ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 215-239]
 • رضانژاد، علی تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 65-82]
 • رضایی، حسن نظریه ی مجازات در حقوق کیفری اسلامی [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 189-206]
 • رضایی، علی کیفرشناسی تشهیر و امکان‌سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 97-117]
 • رضایی، مرتضی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 113-144]
 • رضایی‌پناه، احمد سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 19-43]
 • رضایی زاده، محمدجواد استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 189-221]
 • رضایی نژاد، امیرحسین حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 173-197]
 • رضایی نژاد، امیرحسین حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 5-82]
 • رضایی نژاد، همایون حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 173-197]
 • رضوانی، سودابه خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 143-167]
 • رضوانی، صادق نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 245-264]
 • رضوانی، محمد تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 79-103]
 • رضوی‌فرد، بهزاد بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 217-234]
 • رضوی فرد، بهزاد محدودیت‌ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 83-102]
 • رضوی فرد، بهزاد پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 39-65]
 • رضوی فرد، بهزاد تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 121-141]
 • رضوی فرد، بهزاد اجرای مجازات های حدی در زمان غیبت (مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه) [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 39-74]
 • رضوی فرد، بهزاد برخی تجارب کشورهای غربی در زمینه حقوق کیفری اطفال [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 69-88]
 • رضوی فرد، بهزاد شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضیعی، بهمن بررسی وضعیت اجرای احکام دیات [دوره 63، شماره 27، 1378، صفحه 27-52]
 • رفیعی، احمد معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 37-63]
 • رفیعی، محمدرضا چالش‌های نهاد آراء وحدت‌رویه [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 223-244]
 • رفیعی علوی، سیداحسان هرمنوتیک و ارزش‌گذاری قضایی نقاشی‌های پست‌مدرن در حقوق مالکیت فکری [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 257-276]
 • رمضان‌زاده بادلی، ام‌البنین نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 97-114]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 139-167]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین پیشگیری و سرکوب جرایم زیست‌محیطی در پرتو اقدامات سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 199-225]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟ [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 93-118]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 189-202]
 • رهامی، محسن اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 9-35]
 • رهبری، ابراهیم تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 71-93]
 • ره پیک، سیامک بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 353-379]
 • رهدارپور، حامد ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 9-33]
 • ره نورد واقف، مهرداد مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحی‌زاده کیکانلو، علی شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 105-122]
 • رودگر کوهپر، عطاءاله تحلیل دستورالعمل نحوه ی احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384 [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 109-120]
 • رودگر کوهپر، عطاءاله تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 121-141]
 • روستا، نرجس دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه‌ای: چالش‌ها و بایسته‌ها [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 169-195]
 • روستائی، مهرانگیز معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 115-135]
 • روستایی، مهرانگیز مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 161-184]
 • روشن، محمد بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 143-162]
 • روشن، محمد بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 61-83]
 • روشن، محمد تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رون زاد، علیرضا عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 147-164]
 • ریاحی، محمد آثار ایجاب ملزِم [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 103-123]

ز

 • زارع، امیر شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 43-66]
 • زاهدی، حسن دعاوی مالی و غیرمالی [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 160-177]
 • زاهدی، عبدالوحید رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 63-84]
 • زاهدی، عبدالوحید تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 79-93]
 • زراعت، عباس اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 11-35]
 • زراعت، عباس مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 187-205]
 • زراعت، عباس گذشت در جرائم قابل گذشت [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 11-38]
 • زراعت، عباس بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 13-29]
 • زررخ، احسان جرایم مخابراتی [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 37-79]
 • زرکلام، ستار قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 27-48]
 • زرگری، جمشید اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 253-278]
 • زرگوش، مشتاق شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 173-189]
 • زرینه، مرتضی پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بین‌المللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 59-83]
 • زمانی، امین‌اله صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 33-50]
 • زمانی، سید قاسم اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 111-136]
 • زمانی، سیدقاسم کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه‌های انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 39-71]
 • زمانی، عباس عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 85-100]
 • زمانی، مجتبی مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 165-186]
 • زمانی جباری، افسانه کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 83-108]
 • زمانی جباری، افسانه طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 185-205]
 • زندوکیلی، محمدرضا بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 83-111]
 • زندی، فاطمه درآمدی به جنبه های گوناگون سالمند آزاری [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 325-352]
 • زنگنه، ولی اله نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی» [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 208-218]
 • زیرک باروقی، اصغر نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله با مطالعه تحولات آن در حقوق فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینالی، امیرحمزه سرمایه ی اجتماعی : بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 33-54]
 • زینالی، امیرحمزه جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 185-206]
 • زینالی، امیرحمزه سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 227-248]
 • زینالی، حمزه کیفر بدنی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 43-69]

س

 • سادات اخوی، سید محسن تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 185-203]
 • سادات اسدی، لیلا دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 103-123]
 • ساداتی، سیدمحمدجواد بازشناخت مفهوم و مصادیق اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرای پس از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساردوئی نسب، محمد ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 95-117]
 • ساردویی نسب، محمد مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 37-73]
 • ساریخانی، عادل کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 91-116]
 • ساریخانی، عادل نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 141-154]
 • ساریخانی، عادل تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 163-188]
 • ساعت چی، علی مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 57-84]
 • ساعدی، زهرا نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 155-178]
 • ساعدی، زهرا چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 119-139]
 • ساعی، سیدمحمدهادی بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 88-112]
 • ساقیان، محمدمهدی اصل برابری سلاح ها در فرایندکیفری (با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران) [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 79-110]
 • ساکت، محمد حسین حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 71-112]
 • ساکت، محمد حسین نگرشی بر روند تاریخی و حقوقی زندان در حقوق اسلام پیش از تدوین و تدوین(2) [دوره 66، شماره 38، 1381، صفحه 69-103]
 • ساکت، محمد حسین قاضی پروردگان خاندان دامغانی [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 51-59]
 • ساکت، محمد حسین گواه سنجی: کاربرد و پویش تاریخی و قضایی آن [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 33-50]
 • ساکت، محمد حسین سازمان قاضی القضات در جهان اسلام [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 69-116]
 • ساکت، محمد حسین فراگیری و آموزش زبان حقوقی نوین تازی در ایران (درآمدی به روش شناسی زبان تخصصی حقوق) [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 117-140]
 • ساکت، محمد حسین استحسان در نگاه ابن تیمیه (بررسی استحسان و دیگاه ابن تیمیه بر پایه رساله خود نگاشت او) [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 87-126]
 • ساکیانی، زهرا تصمیم‌گیری مجرمان از منظر اقتصاد رفتاری و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری کیفری [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 21-44]
 • ساکیانی، زهرا اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 245-269]
 • سبزه علی، راضیه آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 67-93]
 • سبزواری نژاد، حجت نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 73-92]
 • سرگزی، سمیرا تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 79-93]
 • سرگل زائی شریفی، عبدالله قوه قضائیه، لزوم و راهکارهای تعالی کیفیت علمی قضات [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 203-212]
 • سعادتی راد، بهروز مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 207-226]
 • سعیدی، محمد علی توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 23-42]
 • سعیدی روشن، حمیده نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 117-140]
 • سعیدی نیا، محسن شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 33-60]
 • سقزچی، حمیدرضا انتقاداتی بر قانون و نرسیدگی به تخلفات قضات [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 212-217]
 • سلطانی، محمد تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 169-199]
 • سلطانی، محمد تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 169-193]
 • سلطانی بهلولی، مریم نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 141-154]
 • سلماسی، غلامرضا نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: قوانین در ارتباط با بیماریهای روانی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 264-286]
 • سلیمانی، مهستی ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 9-38]
 • سلیمی، میررضا دروغ‌سنجی و حقوق متهم [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 201-224]
 • سمائی، مهدی قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 49-74]
 • سمائی صحنه سرائی، مهدی قاضی همچون نگهبانِ حکومتِ قانون؛ جستاری درباره‌ی رویکردِ حق‌محور به کنشگریِ قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سماواتی، عباس حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سماواتی پیروز، امیر ناتوانان بزه دیده؛ از بایسته های جرم شناختی تا قوانین و مقررات کیفری [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 119-168]
 • سمیعی زنوز، حسین مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 67-91]
 • سمیعی منش، نجمه راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 11-38]
 • سهیل مقدم، سحر مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت‌نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 185-215]
 • سواد کوهی فر، سام بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضاییه در مقایسه با آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 41-54]
 • سوادکوهی فر، سام نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 206-219]
 • سوادکوهی فر، سام مصونیت برخی از کارکنان دولت از مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 9-18]
 • سوادکوهی فر، ضحی پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 133-149]
 • سواری، حسن ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 47-89]
 • سودمندی، عبدالمجید تحلیل مصادیق مستدل و مستند‌نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 119-141]
 • سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 209-231]
 • سیاوشی، سامان بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 111-135]
 • سیدزاده ثانی، سید مهدی توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 51-74]
 • سیدی آرانی، سیدعباس سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفۀ پزشکی با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق تطبیقی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 109-129]
 • سیدیان هاشمی، سروش مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 57-84]
 • سیدی‌زاده اصل، سیدسلمان قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 147-167]
 • سیدین، علی علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پروندۀ «اکبرجوجه» [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 237-280]
 • سیف، سوسن عوامل موثر خانوادگی در بزهکاری نوجوانان [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 51-74]
 • سیفی، غلامعلی وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 119-145]
 • سیفی زیناب، غلامعلی ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 283-307]
 • سیفی زیناب، غلامعلی سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 95-115]
 • سیمایی صراف، حسین جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شا حیدر، عبدالکریم اصول حاکم بر حقوق مالیاتی [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 165-184]
 • شارق، زهرا سادات ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 215-239]
 • شاکری، ابوالحسن سردستگی در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 99-121]
 • شاکری، ابوالحسن عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 147-164]
 • شاکری گلپایگانی، طوبی تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 21-42]
 • شاملو، باقر تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 111-159]
 • شاملو، باقر «بیمه‌ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه‌ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 163-191]
 • شاملو، باقر خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 213-248]
 • شاملو، باقر وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 105-123]
 • شاملو، باقر رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 55-79]
 • شاملو، باقر مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 65-96]
 • شاملو، باقر چالش های کانون اصلاح و تربیت در زمینه بازپروری کودکان و نوجوانان بزه کار(مطالعه موردی کانون کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهچراغ، سیدحمید بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 77-114]
 • شاهچراغ، سیدحمید ترجمه: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری و موافقت نامه های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحد امریکا بر اساس بند 2 ماده 98 این اساس نامه [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 157-190]
 • شاهچراغ، سیدحمید مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 239-265]
 • شاهسوندی، اسماعیل مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه محمدی، محمد بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 147-175]
 • شاهمرادی، خیراله گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 229-252]
 • شاهنوش فروشانی، محمد عبدالصالح تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 137-161]
 • شاهی، احد ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 141-163]
 • شایان، علی چهار گفتار درباره ی حقوق و تاریخ [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 243-272]
 • شایان، علی نظریه ی حق [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 137-180]
 • شایان، علی دادرسی عادلانه در امور جنائی [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 257-332]
 • شایگان فرد، مجید رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعت باقری، محمد جواد آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 49-96]
 • شریعت باقری، محمد جواد تعدی و تفریط و تلف قبل از قبض [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 97-108]
 • شریعت باقری، محمد جواد اتلاف و غرور [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 47-62]
 • شریعت باقری، محمد جواد صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 79-106]
 • شریعت باقری، محمدجواد کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 7-33]
 • شریف، علی نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: پژوهش و مروری بر حقوق خانواده در کشور کانادا [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 181-194]
 • شریف زاده، علی پیوند دادن پیش گیری از جرم به عدالت ترمیمی [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 285-306]
 • شریفی، حامد وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 119-145]
 • شریفی، مجتبی نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نگرشی عمیق بر آموزش غیر حضوری قضات [نقد تفصیلی سیاستگذاری آموزشی قوه قضائیه] [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 193-206]
 • شریفی، مجتبی قلمرو مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 253-258]
 • شریفی، محسن دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • شریفی، محسن اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 85-105]
 • شریفی، محسن ژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران با اهتمام به اعلامیه های حقوق بشر [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 77-95]
 • شریفی، یداله مکتب سکوت در حقوق اسلام (تاسیس حقوقی مالا نص فیه) [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 194-202]
 • شریفی طرازکوهی، حسین وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 309-333]
 • شعبانی کندسری، هادی معامله به مال آینده [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 101-127]
 • شفیعی سردشت، جعفر شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 173-189]
 • شفیعی سردشت، جعفر اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 125-153]
 • شکری، فریده رهن دین در نظام حقوقی ایران [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 75-112]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 113-137]
 • شکوهی زاده، رضا بحثی در تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوهی مشهدی، بهنام تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 23-45]
 • شمس، عبدالله طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 123-150]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 93-140]
 • شمشیری، صادق دیالکتیک منطق و احساس: قضاوت از منظر روانکاوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهابی، مهدی تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 99-133]
 • شهباز قهفرخی، سجاد تبیین و نقد نظریۀ «تعامل متقارن» در تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 129-146]
 • شهبازی، محمد حسین مطالعۀ تطبیقی عدم‌النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 115-144]
 • شهبازی نیا، مرتضی عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • شهبازی نیا، مرتضی مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه‌ی تجاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • شهرانی، معصومه میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 161-189]
 • شهرانی‌کرانی، نجمه تحدید تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرتو جرم‌شناسی امنیت‌گرا [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 79-112]
 • شهیدی، مهدی اقرار غیر مجرد [دوره 55، شماره 1، 1370، صفحه 40-56]
 • شوشتری، زهرا نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 143-161]
 • شوشی نسب، نفیسه تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 124-152]
 • شیبانی، ماشاءاله نگرش اصلاحی، به قانون صدور چک [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 75-81]
 • شیبانی، ماشااله نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: تشدید مجازات تأثیری در کاهش جرایم ندارد [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 233-238]
 • شیخ الاسلامی، عباس رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، گلاویژ از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه » [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 187-212]
 • شیخی، مریم ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 177-208]
 • شید، بابک تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 35-52]
 • شیدائیان، زینب رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 117-139]
 • شیدائیان، زینب مؤلفه‌های مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 245-273]
 • شیدائیان، مهدی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 117-139]
 • شیرعلیزاده، ابوالفضل اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 111-136]
 • شیروی، عبدالحسین حسن‌نیت در توافقات عمودی [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 9-36]
 • شیروی، عبدالحسین مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 41-68]
 • شیروی، عبدالحسین بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 63-91]
 • شیروی، عبدالحسین بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]

ص

 • صابر، محمود مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 67-91]
 • صابر، محمود کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 83-108]
 • صابر، محمود طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 185-205]
 • صابری، راضیه تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 157-187]
 • صابری تولایی، علی ترجمه: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری و موافقت نامه های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحد امریکا بر اساس بند 2 ماده 98 این اساس نامه [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 157-190]
 • صاحب، طیبه بایسته های قانونی نظام مالکیت فکری ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 313-346]
 • صادری توحیدخانه، محمد پنجره های شکسته - پلیس و امنیت محلی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 179-204]
 • صادق اصل، علیرضا قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 271-293]
 • صادق منش، جعفر مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 213-238]
 • صادق منش، جعفر سیاست جنائی قانون گذار در ایران در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 211-240]
 • صادق نژاد نائینی، مجید تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 201-227]
 • صادق نژاد نائینی، مجید چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 143-162]
 • صادق نژاد نائینی، مجید حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 109-129]
 • صادقی، آزاده نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 155-178]
 • صادقی، آزاده فهرست‌‌بندی مواد مخدر و روان‌گردان در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 187-211]
 • صادقی، محسن تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 233-256]
 • صادقی، محمد کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 225-250]
 • صادقی، محمدحسین پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، محمد هادی بزه پوشی [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 161-192]
 • صادقی، محمود بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 147-175]
 • صادقی، محمود حقوق پدیدآورنده پایگاه داده؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 137-176]
 • صادقی، هادی تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 137-161]
 • صادقی، ولی‌اله شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 61-81]
 • صادقی مقدم، محمدحسن روح حقوق رقابت (مطالعه‌‌ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت) [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 113-146]
 • صادقی مقدم، محمدحسن تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 195-214]
 • صافیان اصفهانی، احسان ماهیت توافق‌ شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح‌ عمرانی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 47-75]
 • صالح ولیدی، محمد آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 37-58]
 • صالحی، جواد ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]
 • صالحی، جواد قانون کِلود؛ از کارکرد تا دست‌آوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در حامل دیتای کاربران شرکت‌های فن‌آوری [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 147-172]
 • صالحی، علی نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 163-183]
 • صالحی، نرجس حق حبس در معاملات اوراق بهادار [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 179-200]
 • صالحی ذهابی، جمال اصل نسبی بودن رأی حقوقی [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 41-71]
 • صالحی راد، محمد تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاهها [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 17-38]
 • صالحی راد، محمد منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 51-68]
 • صالحی راد، محمد دلالة الحال در تحصیل ناروای مال [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 13-32]
 • صالحی راد، محمد تسبیب و وجوه آن [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 37-66]
 • صالحی راد، محمد گزارش دوم: حضور در کارگاه بین المللی دادرسی ویژه نوجوانان 24 تا 28 خرداد ماه سال 1378 سیون سوئیس [دوره 63، شماره 27، 1378، صفحه 135-150]
 • صالحی راد، محمد حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 83-116]
 • صالحی راد، محمد منطق گرایی در حقوق (بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف عقد) [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 107-118]
 • صالحی مقدم، مهدی تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 39-58]
 • صانعیان، علی اصغر اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 163-183]
 • صانعی خوانساری، حسین تفسیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 273-277]
 • صباغی، عبدالوحید نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 213-242]
 • صبوری پور، مهدی پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 163-189]
 • صبوری پور، مهدی ترجمه: سالمند آزاری و قانون؛ بررسی جنبه های حقوقی سالمند آزاری در انگلستان [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 375-398]
 • صبوری پور، مهدی جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 123-146]
 • صدرالحفاظی، سید نصرالله دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 29-42]
 • صدرالحفاظی، نصراله دادرسی فوری و دستور موقت در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 69-84]
 • صدر توحید خانه، محمد کدهای باستان و قداست بخشی به آنها (داستان پیدایش مفهوم قانون محوری) [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 159-180]
 • صدیق فر، مینا کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحد امریکا [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 191-220]
 • صدیقی، کاظم آداب قضاء [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 79-118]
 • صدیقیان، عبدالله قلمرو نفوذ شرط فاسخ [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 55-82]
 • صفائی آتشگاه، حامد پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 163-189]
 • صفائی آتشگاه، حامد تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 79-103]
 • صفائی آتشگاه، حامد شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفار، محمد جواد شخصیت حقوقی جهات عامه [دوره 58، شماره 11، 1373، صفحه 31-48]
 • صفاری، علی تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 157-187]
 • صفاری، فاطمه رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 217-242]
 • صفایی، سیدحسین آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 37-64]
 • صفرنیاشهری، محمدرضا اعتبار اظهارنظر دادیار [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 157-183]
 • صفری، سجاد روح قانون در حقوق ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 201-218]
 • صفری، صادق تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 169-193]
 • صفری، محسن رهیافتی بر اساسی‌سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 233-256]
 • صفری، ناهید ایرادها و دفاع ماهوی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 163-181]
 • صفری، ناهید ارزیابی بیمۀ‌ هزینه‌های دادرسی از منظر حقوق مصرف‌کنندگان [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 179-199]
 • صفیان، سعید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 207-233]
 • صفیان، سعید خدایان و رعایا (ملاحظات مختصری راجع به حق زارعانه و یک رأی اصراری دیوان عالی کشور) [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 135-152]
 • صفیان، سعید نقدی بر ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 93-114]
 • صفیری، اکرم نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 137-157]
 • صفی زاده، سروش جایگاه ثبت در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران؛ مطالعۀ تطبیقی با حقوق انگلستان، سوئیس و فرانسه [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 185-206]
 • صفی زاده، سروش شرکت‌های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن‌ها در پرتو آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صقری، محمد جهات قابل مداقه حقوق کنونی چک در فرانسه [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 19-28]
 • صلاحی، سهراب جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 227-256]
 • صلحی، احسان چالش‌های شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری در چهارچوب مادۀ 2 کنوانسیون نیویورک 1958 [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 107-134]
 • صمدی، افروز مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمصامی، جلال‌الدین تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 7-36]
 • صیقل، یزدان ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک‌مدار [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 197-225]

ض

 • ضرابی، اصلان زمینه های شخصیتی و جنایت [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 127-138]
 • ضرغامی، سیروس بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 217-234]
 • ضرغامی، فرید کارکرد دادسرا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 89-106]
 • ضیایی، سیدیاسر مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین‌الملل عمومی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 9-52]
 • ضیایی، سیدیاسر تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 15-186]
 • ضیایی چاهگاهی، سیدیاسر افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 295-326]

ط

 • طالب احمدی، حبیب مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی آن [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 191-208]
 • طالب احمدی، حبیب نقد و بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 98-113]
 • طالب احمدی، حبیب معاملات قابل ابطال در حقوق ایران [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 71-92]
 • طالب احمدی، حسین مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 107-118]
 • طاهرخانی، حسین قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 121-146]
 • طاهرخانی، فاطمه نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 137-157]
 • طاهری، محمد علی توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 35-61]
 • طاهری جبلی، محسن درآمدی بر جرم شناسی و تحولات آن [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 153-166]
 • طاهری جبلی، محسن نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 69-76]
 • طاهری جبلی، محسن بررسی مسائل حقوقی و عرفی قرادادهای عادی و غیر رسمی (قولنامه) [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 121-152]
 • طاهری جبلی، محسن جرم و کامپیوتر [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 107-140]
 • طباطبائی، سیدمحمدصادق تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 45-82]
 • طباطبایی، سیدمحمدصادق ماهیت توافق‌ شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح‌ عمرانی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 47-75]
 • طباطبایی، سیدمرتضی تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 185-203]
 • طباطبایی حصاری، نسرین شرکت‌های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن‌ها در پرتو آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • طبیب زاده، پونه مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 161-185]
 • طحان نظیف، هادی آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 207-227]
 • طهماسبی، جواد فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 209-229]
 • طهماسبی، جواد گفتمان دامنه ی مسوؤلیت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 31-63]
 • طهماسبی، جواد اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 113-141]
 • طهماسبی، جواد کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 27-52]
 • طهماسبی، جواد کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 21-45]
 • طهماسبی، علی اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 129-159]
 • طهماسبی، علی تحلیل قواعد دادرسی مدنی در فرض تعدد اصحاب دعوا [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 125-146]
 • طهماسبی، علی حقوق پدیدآورنده پایگاه داده؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 137-176]
 • طهماسبی، علی حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهماسبی، محمدحسن مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده) [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 153-177]
 • طوسی، عباس جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 21-48]

ع

 • عابدیان، میرحسین دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 29-46]
 • عابدین زاده شهری، نیره تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 57-89]
 • عابدی نیستانک، امیرحسین امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عارفی، مرتضی گونه‌شناسی واکنش‌ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 243-263]
 • عالی پناه، علیرضا نظام‌های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین‌المللی [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 91-112]
 • عالی پور، حسن حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 81-108]
 • عالی پور، حسن اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 131-152]
 • عالی پور، حسن مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 73-93]
 • عامری ثانی، امیرکیا سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباچی، مریم رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه دیده [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 169-204]
 • عباچی، مریم پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 49-86]
 • عبادپور، لطیف قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 135-159]
 • عباس‌تبار فیروز‌جاه، مجید شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 105-122]
 • عباسی، سمیه ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات‌ ایمنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 31-58]
 • عباسی، محمود مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 59-78]
 • عباسی، محمود نقش انترپول در استرداد مجرمین [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 153-162]
 • عباسی سرمدی، مهدی قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 147-167]
 • عباسی سرمدی، مهدی واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین‌المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی‌رایت [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 45-68]
 • عبدالصمدی، راضیه ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 191-216]
 • عبداللهی، اسماعیل ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 178-198]
 • عبداللهی، افشین حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 131-156]
 • عبداللهی، حسین استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 189-221]
 • عبداللهی، حسین مالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی آن [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 327-349]
 • عبدالملکی، مهدی اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 117-115]
 • عبدالهی نیسیانی، مصطفی کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 171-190]
 • عبدی، مونا بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 65-93]
 • عبدی‌پورفرد، ابراهیم تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 45-64]
 • عزیزی، علی ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه‌ درمان‌مدار موادمخدر ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 205-235]
 • عزیزی، علی کاربست اصول حل ‌مسئله در دادگاه‌های کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 235-261]
 • عزیزیانی، مجید تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویۀ قضایی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 153-174]
 • عزیزیانی، مجید چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 265-282]
 • عسکری، سجاد نسبت‌شناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 263-283]
 • عسکری، سید حکمت الله تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 141-169]
 • عسگری، جعفر مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 165-186]
 • عسگری توانی، علی اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 267-290]
 • عسگری دهنوی، جواد ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 179-211]
 • عصمتی، زینب نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 9-46]
 • عصمتی، زینب قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 83-112]
 • عظیم زاده، شادی از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه » [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 187-212]
 • عظیم زاده، شادی پویایی جلوه های سیاست جنائی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت [دوره 69، شماره 53-52، 1384، صفحه 205-252]
 • علامه، غلام حیدر آیین دادرسی کیفری افغانستان [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 31-61]
 • علوی، سید محمدتقی تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 7-29]
 • علی پور، رضا مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 113-137]
 • علی پور، کوروش اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 129-159]
 • علی پور، محمدرضا اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 175-200]
 • علیپور، محمدعلی استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 229-252]
 • علیدوستی شهرکی، ناصر قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 271-293]
 • علی زاده، امیرحسین مرابحه بانکی و مشروعیت آن [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 123-152]
 • علی زاده، امیرحسین تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن‌ها با نگرشی بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 237-265]
 • علی زاده، امیرحسین اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 253-278]
 • علیزاده، امیرحسین پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 201-237]
 • علیزاده، امیرحسین بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 275-317]
 • عمرانی، گلسا پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 39-65]
 • عمر یاشیچ، شفکو اسلام در کرواسی [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 119-128]
 • عیسائی تفرشی، محمد دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • عیسائی تفرشی، محمد بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 147-175]
 • عیسائی تفرشی، محمد عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • عیسی تفرشی، محمد قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 123-138]
 • عینی، محسن تعارض قوانین مربوط به تجدید نظر از حکم کیفری، در زمان [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 9-18]

غ

 • غالب زاده، عباس بررسی تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • غریبه خونیق، علی شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370 [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 71-82]
 • غفاری فارسانی، بهنام روح حقوق رقابت (مطالعه‌‌ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت) [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 113-146]
 • غفاری فارسانی، بهنام مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 239-265]
 • غفاری فارسانی، بهنام هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 155-183]
 • غلاملو، جمشید تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 151-174]
 • غلامی، جهانبخش سوءاستفادۀ شرکت مادر از شرکت‌های تابعه در حقوق ایران؛ مصادیق، تبیین مسئولیت و راهکارها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 285-307]
 • غلامی، حسین مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 153-185]
 • غلامی، حسین الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 173-191]
 • غلامی، علی مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده) [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 153-177]
 • غلامی، یاسر تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 141-165]
 • غلامی، یاسر اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 283-306]
 • غمامی، سید محمدمهدی امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 179-213]
 • غمامی، سیدمحمدمهدی رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 1-22]
 • غمامی، مجید اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 163-183]
 • غنی زاده بافقی، مریم خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 143-167]

ف

 • فاخری، نریمان ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]
 • فاضلی هریکندی، حسین چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 217-236]
 • فتاح، عزت از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 85-112]
 • فتاحی، سید محسن ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحعلی، محمدهادی بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 105-140]
 • فتحی، بدیع توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 79-99]
 • فتحی، بدیع تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، محمدجواد ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 9-33]
 • فتحی، یونس مطالعه‌ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت‌های گزینشی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 211-246]
 • فتحی، یونس گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 229-252]
 • فدایی، فربد حالت خطرناک [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 39-48]
 • فدایی، فرید توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است [دوره 61، شماره 21، 1376، صفحه 67-76]
 • فدوی، سلیمان آشنائی با مجامع قضائی بین المللی (قسمت پایانی) [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 115-120]
 • فدوی، سلیمان آشنایی با مراجع قضایی بین المللی (5) [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 181-188]
 • فدوی، سلیمان آشنایی با مجامع قضایی بین المللی: دیوان دادگستری بین المللی [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 75-80]
 • فدوی لنجوانی، سلیمان آشنائی با مجامع قضائی بین المللی (3): صلاحیت دیوان [دوره 58، شماره 11، 1373، صفحه 163-174]
 • فدوی لنجوانی، سلیمان آشنایی با مجامع قضائی بین المللی: ساختارسازمانی دیوان دادگستری بین المللی [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 113-120]
 • فرامرزی، داود بررسی نظری مسأله فساد اداری [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 8-37]
 • فراهانی، محمدصادق مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 1-20]
 • فراهانی، محمدعلی آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 207-227]
 • فرج اللهی، رضا ترجمه: قراردادی کردن حقوق کیفری: افسانه یا واقعیت؟ [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 165-188]
 • فرج الهی، رضا بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخیر [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 51-74]
 • فرجی، اسماعیل عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • فرجیها، محمد دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • فرجیها، محمد چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 13-32]
 • فرجیها، محمد ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه‌ درمان‌مدار موادمخدر ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 205-235]
 • فرجیها، محمد کاربست اصول حل ‌مسئله در دادگاه‌های کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 235-261]
 • فرجیها، محمد کاربست تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز در پرتو مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 83-108]
 • فرجیها، محمد تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر در بستر عدالت کیفری تطبیقی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 201-231]
 • فرجیها، محمد مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجیها، محمد تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرح بخش، مجتبی مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 111-136]
 • فرح زادی، علی اکبر شرط مجهول [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 93-109]
 • فرحزادی، علی اکبر اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 307-326]
 • فرخی نیا(فرخ شه)، علی مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 213-238]
 • فرشاد یکتا، محسن حقوق صنعتی، و تئوری حقوقی اموال دینامیک [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 45-68]
 • فرهمند، آذر سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروزان بروجنی، فرناز نـوآوری‎های قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‎هـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 11-32]
 • فروزنده، پیام درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 161-178]
 • فروغی، فضل الله چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 219-244]
 • فروغی نیک، رحیم تفسیر و استدلال حقوقی در حقوق رم [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 273-302]
 • فصیحی زاده، علیرضا اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 145-167]
 • فقیهی نژاد، مهدی دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 33-67]
 • فلاح، امین مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 131-154]
 • فلاح، محمدرضا ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 223-257]
 • فلاح، مهدی تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 37-61]
 • فلاح تفتی، زینب بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بر حقوق مالی دارندگان سهام عدالت [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 153-178]
 • فلاح تفتی، زینب ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 155-184]
 • فلاح دخت درب قلعه، مریم تعهد به رازداری بانکی و قلمرو‌ آن در حقوق بانکی ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 37-61]
 • فلاح زاده، علی محمد نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 47-64]
 • فلاح زاده، علی محمد ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 267-287]
 • فلاح زاده، علی محمد تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 333-351]
 • فلاح زاده، علی محمد شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 327-352]
 • فلاح زاده، علی محمد بایسته های حقوقی حاکم بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باتاکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاحی، آزاد بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 143-162]
 • فلاحی، ابوالقاسم تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 109-127]
 • فلاحی، احمد مجازات در حقوق کیفری اسلام [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 69-92]
 • فهیمی، عزیز‌الله ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 141-163]
 • فهیمی، عزیزالله بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 83-111]
 • فولادگر، فریبا مطالعۀ تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 193-216]
 • فیضی، فریناز حق بر فراموش شدن و چالش‌های پیش روی آن [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 13-47]

ق

 • قاسم زاده، سیدمرتضی اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 227-247]
 • قاسم‌زاده‌ لیاسی، فلور چالش‌های نظام حقوقی ایران در نقض داده‌های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 119-142]
 • قاسمی، حسن مبانی ارزیابی اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تحلیل یافته های آن [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 131-162]
 • قاسمی، رسول بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 187-211]
 • قاسمی، علی حملات سایبری و حقوق بین‌الملل [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 115-145]
 • قاسمی، علی بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون [دوره 68، شماره 47، 1383، صفحه 147-158]
 • قاسمی، علی معاذیر قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 159-204]
 • قاسمی، قاسم تحول زندان در ایالات متحده آمریکا [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 199-216]
 • قاسمی حامد، عباس خسارت تنبیهی در حقوق ایران [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 161-187]
 • قاسمی مقدم، حسن عدم امکان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 319-341]
 • قانعی، علی اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 125-153]
 • قپانچی، حسام خطا در قربانی جنایت [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 77-97]
 • قپانچی، حسام روش اداره زندان [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 163-170]
 • قدس، سید ابراهیم نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر: شاکی و مفتری [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 201-208]
 • قدسی، سید ابراهیم نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 45-50]
 • قدسی، سیدابراهیم چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 217-236]
 • قدیری بهرام آبادی، رشید تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی) [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 147-173]
 • قرایی مقدم، امن اله قتل های ناموسی یا «نهوه کردن» در میان قبایل عرب خوزستان [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 75-92]
 • قربان پور، امیرمهدی تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی [دوره 70، شماره 54، 1385، صفحه 11-36]
 • قربان پور، امیرمهدی تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 141-164]
 • قربانوند، محمد باقر پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی، علی ماهیت برائت در فقه و حقوق [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 63-87]
 • قربانی قلجلو، مهدی سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 129-160]
 • قسمتی تبریزی، علی مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 137-162]
 • قضائی، صمد پزشکی و قانون [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 84-89]
 • قضائی، صمد پزشکی قانونی کارشناسی مشگل [دوره 55، شماره 1، 1370، صفحه 130-132]
 • قضایی، صمد مسمومیت با اکسید کربن یا گاز زغال [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 125-132]
 • قلی‎زاده، بهروز سردستگی در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 99-121]
 • قلی پور، غلامرضا ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 215-242]
 • قلی‌پور جمنانی، فرامرز عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 125-143]
 • قلی زاده، احد دیدگاه: بررسی قواعد مربوط به رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق [دوره 70، شماره 55، 1385، صفحه 103-120]
 • قماشی، سعید زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 113-134]
 • قناد، فاطمه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 37-56]
 • قورچی بیگی، مجید میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 161-189]
 • قوی البنیه، ابوالفضل بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریۀ مالکیت خصوصی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 179-199]
 • قیاسی، جلال‌الدین چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 119-139]
 • قیاسی، جلال الدین قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن‏‌لا و حقوق کیفری ایران [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 307-327]
 • قیاسی، جلال الدین بررسی تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کاتوزیان، ناصر ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 9-36]
 • کاتوزیان، ناصر جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی [دوره 61، شماره 21، 1376، صفحه 29-66]
 • کارچانی، مهدی علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی پروندۀ «اکبرجوجه» [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 237-280]
 • کارگذاری، جواد نظریه حقوق بشر [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 131-197]
 • کارگزاری، جواد مفهوم شهروندی [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 153-172]
 • کاشفی، حسن کیفرهای جایگزین زندان، در حقوق فرانسه [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 153-175]
 • کاشفی اسماعیل زاده، حسن کیفر و مدیریت خطرها: به سوی عدالتی «محاسبه گر» در اروپا [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 331-364]
 • کاشفی اسماعیل زاده، حسن میانجیگری بین مرتکب و بزه دیده: مدل «دی واگ» در کولونی (آلمان) [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 87-104]
 • کاشفی اسماعیل زاده،، حسن کودکان خیابانی در بوگوتا [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 55-70]
 • کاظم‌پور، ثنا تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر در بستر عدالت کیفری تطبیقی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 201-231]
 • کاظم پور، سیدجعفر حمایت از مضطر در معاملات اضطراری؛ مبانی و راهکارها [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 9-35]
 • کاظم پور، سیدجعفر مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 37-73]
 • کاظم پور، سیدجعفر بررسی تطبیقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در ایتالیا و «دکترین نامعقول بودن» در ایالات متحده آمریکا [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 139-180]
 • کاظم زاده، علی نگاهی به ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 79-87]
 • کاظمی، سید سجاد قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه «تضمین حقوق بزه دیده» [دوره 87، شماره 121، 1402]
 • کاظمی، سید عزالدین نقدی بر مقاله طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 153-158]
 • کاظمی، سیدعلی پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 133-149]
 • کاظمی، سیدعلی موانع و چالش های تدوین لایحه ی حمایت از حقوق شهروندی در ایران [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 119-134]
 • کاظمی، علی مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، قباد ردیابی، ضبط و مصادره ی عواید ناشی از فساد در چهارچوب نظام عدالت کیفری یا خارج ازآن [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 149-164]
 • کاظمی، محمدجواد بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • کامرانی، محیا ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 267-287]
 • کاویار، حسین خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 65-92]
 • کاویار، حسین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 161-190]
 • کاویار، حسین تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 175-199]
 • کاویانی، کوروش بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بر حقوق مالی دارندگان سهام عدالت [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 153-178]
 • کاویانی، کوروش عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • کاویانی، مرتضی نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: راجع به هزینه دادرسی [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 242-269]
 • کاویانی، مرتضی فهرست موضوعی مواد آیین دادرسی کیفری [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 145-178]
 • کاویانی، مینا تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 125-140]
 • کبگانی، حسن اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 135-155]
 • کربلائی آقازاده، مصطفی مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 101-123]
 • کرد، روح الدین جرم شناسی و جرم انگاری چالش و علم ضمانت اجرای کیفری [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 63-86]
 • کردعلیوند، روح‌الدین گونه‌شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و آمار پلیس فتا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 191-207]
 • کردعلیوند، روح الدین تهدید بزهکاری هسته ای [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 139-152]
 • کردعلیوند، روح الدین چرا میزان جرایم در دهه 1980 در فرانسه کاهش یافته است [دوره 61، شماره 21، 1376، صفحه 81-112]
 • کرمی، سکینه نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 107-134]
 • کرمی، محمد باقر محدوده اختیار بازرس قضایی در برخورد با حکمی که آن را خلاف بین شرع و قانون تشخیص دهد (تحلیلی بر تبصره ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 97-104]
 • کرمی، محمد باقر ملاک هایی در پرداخت قیمت دیه [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 193-216]
 • کرمی، محمدباقر مراجع قضایی در آینه بازرسی و نظارت [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 169-188]
 • کریمی، حسین فرهنگ دادرسی [دوره 63، شماره 26، 1378، صفحه 47-64]
 • کریمی، حسین فرهنگ دادرسی [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 77-106]
 • کریمی، حسین فرهنگ دادرسی [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 97-118]
 • کریمی، حسین فرهنگ دادرسی [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 11-42]
 • کریمی، عباس معامله به مال آینده [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 101-127]
 • کریمی، عباس شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 33-60]
 • کریمی، عباس تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازندۀ رویۀ قضایی ایران و فرانسه [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 121-141]
 • کریمیان، هاله مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگـری در قـوانین ایـران و اسناد بین المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 239-266]
 • کریمیان راوندی، مهدی ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 283-307]
 • کشاورز، علی قاعده‌گزینی جهت پذیرش ادلۀ الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 271-293]
 • کشاورز، مهدی آثار فقدان اهلیت [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 115-129]
 • کشاورزی، مهدی تعهد به نفع شخص ثالث (تحلیلی بر قسمت اخیرماده 196 قانون مدنی) [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 119-138]
 • کشوری، عیسی تجدید نظر خواهی مقامات عمومی: (اعتراض بر اساس ماده 326 آ . د . م) [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 59-66]
 • کشوری، عیسی حجیت علم قاضی [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 139-154]
 • کشوری، عیسی ماهیت طلاق های به حکم دادگاه [دوره 58، شماره 11، 1373، صفحه 137-162]
 • کشوری، عیسی بازتاب قاعده لاحرج در اجاره (نقد و بررسی فقهی و حقوقی ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر) [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 93-112]
 • کشوری، عیسی بررسی مرور زمان در حقوق اسلام [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 129-142]
 • کلانتری، کیومرث جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 81-94]
 • کلانتری، کیومرث جبران خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئۀ متهم در حقوق ایران [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 185-212]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (4) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 139-152]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین المللی (3) (اصل مسئولیت دولت ـ اصل عدم توسل به زور یا اصل عدم تجاوز) [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 83-106]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (بررسی دو اصل تعیین سرنوشت ملل و اصل مصونیت دولتها) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 131-150]
 • کمایستانی، کرمعلی مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (اصل تساوی حاکمیت دولتها ـ اصل حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی) [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 111-123]
 • کمرخانی، ایام بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 203-227]
 • کنور تبریزی، مهدی نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 121-134]
 • کوچکی پهنه کلایی، عظیم تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 141-169]
 • کوشا، ابوطالب شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 349-372]
 • کوشا، جعفر توازن میان حقوق متهم و بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 29-52]
 • کوشا، جعفر سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 129-160]
 • کوشکی، غلامحسن مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت‌نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 185-215]
 • کوشکی، غلامحسین حمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 135-150]
 • کوشکی، مصطفی تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 233-256]
 • کولیوند، حسن قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 83-112]
 • کیان، ابوالفضل طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 125-138]
 • کیانی، عباس تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 45-82]

گ

 • گرجی، علی اکبر مطالعه‌ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت‌های گزینشی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 211-246]
 • گرجی اَزَندَریانی، علی‌اکبر حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 113-144]
 • گرجی اَزَندَریانی، علی‌اکبر اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 125-153]
 • گلدوزیان، ایرج اهلیت جنایی اشخاص حقوقی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 209-233]
 • گلدوست جویباری، رجب عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 125-143]
 • گلدوست جویباری، رجب دروغ‌سنجی و حقوق متهم [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 201-224]
 • گلریز، امین اهلیت جنایی اشخاص حقوقی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 209-233]
 • گلی، لیلا ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه‌های علوی (در قلمرو تعزیرات) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گودرزی، فرامرز برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 189-202]
 • گودرزی، فرامرز مرگ و حوادث ناشی از صاعقه زدگی [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 111-128]
 • گودرزی، محمدرضا بزه دیدگی اطفال بزهکار (پژوهشی میدانی درباره بزه دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران) [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 99-118]
 • گودرزی، محمدرضا گستره قوانین کیفری از دیدگاه نظریه های جرم شناسی [دوره 66، شماره 41، 1381، صفحه 119-134]
 • گودرزی، محمدرضا نقد و بررسی یک نظریه از جرم شناسی رادیکال(19): تفکر مجدد الغاءگرایی(2) یا لغو مجازات حبس [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 142-159]

ل

 • لجم اورک، حسن تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 71-93]
 • لطفعلی زاده، الهه قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 1-19]
 • لطفی، حسن تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 141-165]
 • لکی، زینب تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 157-187]
 • لوعلیان، علی رضا نگاهی متفاوت به مساله دادگاه عمومی [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 213-222]

م

 • مؤذن زادگان، حسنعلی دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 7-44]
 • مؤمن، رقیه سادات ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 9-34]
 • مافی، همایون دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 161-190]
 • مافی، همایون ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 155-184]
 • مالکی، اعظم جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 89-119]
 • مالمیر، محمود جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیّه [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 113-150]
 • متین پارسا، محمد چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 343-375]
 • متین پارسا، محمد چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 279-312]
 • مجتهدی، محمد حسین مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده) [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 153-177]
 • مجدی نسب، عزت اله تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (4) [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 135-168]
 • مجدی نسب، عزت اله تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (3) [دوره 61، شماره 21، 1376، صفحه 117-150]
 • مجدی نسب، عزت اله تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی (2) [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 77-110]
 • مجدی نسب، عزت اله تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 75-100]
 • مجدی نسب، عزت اله مجازات رانندگان متخلف [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 99-110]
 • مجدی نسب، عزت اله حق وتو امتیاز یا عامل سلطه [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 167-180]
 • مجیدی، سید محمود نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی [دوره 67، شماره 42، 1382، صفحه 218-223]
 • مجیدی، سید محمود نقد و بررسی ماده 197 قانون مجازات اسلامی [دوره 64، شماره 30، 1379، صفحه 135-144]
 • محبی، ابوالفضل بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 185-208]
 • محبی، ابوالفضل تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 113-144]
 • محبی، محسن سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 95-115]
 • محترم قلاتی، ایمان تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 163-188]
 • محجوب، سعید هرمنوتیک و ارزش‌گذاری قضایی نقاشی‌های پست‌مدرن در حقوق مالکیت فکری [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 257-276]
 • محسنی، حسن مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 99-123]
 • محسنی، حسن «دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 69-98]
 • محسنی، حسن حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 5-82]
 • محسنی، حسن جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق‌العاده شکایت از آرای آن [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 145-167]
 • محسنی، حسن اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 267-290]
 • محسنی، حسن اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 185-207]
 • محسنی، سعید جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 95-116]
 • محسنی، سعید ماهیت حقوقی وصیت تکمیلی [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 128-141]
 • محسنی، سعید اعتبار امر قضاوت شده و مبانی آن [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 177-208]
 • محسنی، فرید رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 135-160]
 • محسنی، فرید مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 201-226]
 • محسنی، فرید از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 57-78]
 • محسنی، فرید پیشگیری از جرم در ‌سازمان با حمایت از افشاگران [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 257-282]
 • محسنی، فرید درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 161-178]
 • محسنی، فرید حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محسنی دهکلانی، محمد تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 65-82]
 • محقق، مریم السادات بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 189-213]
 • محقق داماد، سید مصطفی قاعده حرز در سرقت مستوجب حد [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 39-68]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحلیل ماده 454 قانون مدنی [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 45-54]
 • محقق داماد، سید مصطفی قانون به معنای واقعی اجتماعی [دوره 57، شماره 7، 1372، صفحه 17-44]
 • محقق داماد، سید مصطفی بیمه متقابل در پیشینه اسلامی (ضمان عاقله و جریره) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 39-62]
 • محقق داماد، سید مصطفی قاعده تحذیر: نقد هشدار در رفع مسئولیت [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 7-24]
 • محقق داماد، سیدمصطفی عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 25-49]
 • محقق داماد، سیدمصطفی نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 193-221]
 • محمد امین، محمد گواه سنجی: کاربرد و پویش تاریخی و قضایی آن [دوره 64، شماره 32، 1379، صفحه 33-50]
 • محمدخانی، عباس نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوی از مباشر [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 93-109]
 • محمدزاده، ساوالان شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) از منظر حقوق بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده وادقانی، علیرضا برداشتی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 377-401]
 • محمد علیزاده اشکلک، حبیب سیاست جنائی قضائی ایران در خصوص جرم ربا [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 135-143]
 • محمدی، سام دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 161-190]
 • محمدی، سام تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 175-199]
 • محمدی، عطاءاله اهمیت و نقش روانشناسی در دادگاه اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 101-110]
 • محمدی، علیرضا نمودار جدول ارث، وراث در طبقات و در حالات مختلف [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 277-286]
 • محمدی، قاسم حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 83-100]
 • محمدی، قاسم ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 283-307]
 • محمدی، قاسم دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریۀ اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویۀ قضایی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 143-170]
 • محمدی، مجتبی تعدیل ضمانت‌اجرای تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهای بیمه‌؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 277-297]
 • محمدی، محمدرضا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 37-62]
 • محمدی باردئی، احمد اهدای جنین در حقوق ایران؛ پیدا یا پنهان؟ [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 35-56]
 • محمدی جوبنی، امین وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 309-333]
 • محمدی دینانی، پروین شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بین‌المللی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 253-281]
 • محمدی گیلانی، محمد نظرة دقیقة فی اشتراط الرجولیة لمنصب القضاء [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 9-38]
 • محمدی گیلانی، محمد بیمه [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 19-30]
 • محمدی گیلانی، محمد آشنایی با قاعده (الحدود تدرء بالشبهات) [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 25-30]
 • محمدی گیلانی، محمد آشنایی با یکی از قوانین جزائی اسلام [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 25-30]
 • محمدی مطلق، علیرضا تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 15-186]
 • محمودی، فیروز دادگاه کیفری بین المللی: مختصری از ساختار و کارکردها [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 67-84]
 • محمودیان اصفهانی، کامران جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیّه [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 113-150]
 • محمودی جانکی، فیروز رسمی سازی عدالت غیر رسمی در ایران [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 87-120]
 • محمودی جانکی، فیروز ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 107-133]
 • محمودی جانکی، فیروز حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی کردی، زهرا ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 215-239]
 • مختاری، رحیم اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 167-186]
 • مدنی، جلال الدین تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعی [دوره 55، شماره 1، 1370، صفحه 100-107]
 • مرادخانی، فردین پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]
 • مرادخانی، فردین کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادقلی، حسین بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 217-234]
 • مرادی، مجید تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 111-159]
 • مرادی، مجید «بیمه‌ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه‌ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 163-191]
 • مرادی، مجید خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 213-248]
 • مرادی برلیان، مهدی امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 179-213]
 • مرادی برلیان، مهدی صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 351-372]
 • مرادی حسن آباد، محسن پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 145-163]
 • مراغی، میرعبدالفتاح ضمان ید [دوره 64، شماره 31، 1379، صفحه 29-54]
 • مرتضوی، نسرین محکوم اما بی گناه [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 60-74]
 • مردانی، نادر حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (2) [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 153-173]
 • مردانی، نادر حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (خرید و فروش و انتقال صنایع و تکنولوژی) [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 117-140]
 • مرعشی، سید محمد حسن قسامه [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 23-32]
 • مرعشی، سید محمد حسن بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه [دوره 57، شماره 7، 1372، صفحه 5-16]
 • مرعشی، سید محمد حسن مصلحت و پایه های فقهی آن [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 9-38]
 • مرعشی، سید محمد حسن تحقیقی درباره سن بلوغ [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 57-78]
 • مرعشی، سید محمد حسن بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 9-26]
 • مرعشی، سید محمد حسن افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 43-56]
 • مرعشی، سید محمدحسن داوری زن در اسلام [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 17-24]
 • مرعشی، سید محمدحسن حق و اقسام آن از دیدگاه های مختلف فقهی و مکتب های حقوقی [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 19-26]
 • مرعشی، محمد حسن ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 21-38]
 • مرعشی، محمد حسن دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم [دوره 55، شماره 1، 1370، صفحه 9-21]
 • مسگرانی طرقبه، محمد جرائم شهری و لزوم سیاستگذاری پیشگیرانه [دوره 64، شماره 33، 1379، صفحه 137-164]
 • مشایخی، زهرا تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 21-44]
 • مشایخی، زهرا رهیافتی بر اساسی‌سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 233-256]
 • مشهدی زاده، علیرضا مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، امیرمسعود مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 241-252]
 • مظاهری، معصومه تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 101-123]
 • مظاهری کوهانستانی، رسول بررسی قرارداد واگذاری اختراع [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 191-226]
 • مظفری، احمد (1)(I,A,Y,F,J,Mآشنایی با انجمن بین المللی قضات دادگاههای نوجوان و خانواده ( [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 261-273]
 • مظفری، احمد کنکاشی در جرائم اطفال [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 165-177]
 • مظفری، احمد بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران [دوره 62، شماره 25، 1377، صفحه 49-76]
 • مظفری، احمد از میان آرای دادگاه های انقلاب اسلامی [دوره 62، شماره 23، 1377، صفحه 207-228]
 • مظفری، احمد تقسیط جزای نقدی [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 107-114]
 • مظفری، خدیجه نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 241-264]
 • مظفری، خدیجه تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 321-342]
 • مظلومی، سجاد شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 49-71]
 • معالی، مهدیه نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری [(مقالات آماده انتشار)]
 • معرفت، محمدهادی بینه در لسان شرع [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 57-64]
 • معصومی، سیدمحمد پیشگیری اجتماعی از فساد [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 25-46]
 • معظمی، شهلا انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 121-136]
 • معظمی، شهلا بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 111-135]
 • مقتدائی، مرتضی علم قاضی در حقوق اسلامی [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 31-38]
 • مقدادی، محمدمهدی اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 207-233]
 • مقدسی، محمدباقر اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 283-306]
 • مقدم، عیسی جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 265-284]
 • مقصودی پاشاکی، رضا بررسی صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی در فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 335-357]
 • ملازهی، رقیه ماهیت حقوقی عاملیت بین‌المللی (فاکتورینگ) [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 125-150]
 • ملکوتی، نصیر رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 135-160]
 • ملکی، محمد امین قیود تحدیدکنندۀ اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون‌گذار ایران [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 299-319]
 • ملکی، نفیسه حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 403-432]
 • ملکی زاده، امیرحسین ضابطۀ کنترل در نظام مسئولیت بین‌المللی؛ وحدت یا تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 160-191]
 • منتی نژاد، صادق شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولتی [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 47-62]
 • منوچهری، محمدرضا شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 49-71]
 • مهتاب‌پور، محمدکاظم مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 285-306]
 • مهدوی، سید محمد هادی بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 187-211]
 • مهدوی پور، اعظم تحدید تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرتو جرم‌شناسی امنیت‌گرا [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 79-112]
 • مهدوی ثابت، محمد علی پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 1-25]
 • مهدوی ثابت، محمدعلی اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 267-290]
 • مهدوی ثابت، محمدعلی سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 313-337]
 • مهدوی راد، محمد صادق مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرآرام، پرهام تفسیر قضایی در حقوق عمومی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 263-288]
 • مهرا، نسرین رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 63-84]
 • مهرا، نسرین سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 175-200]
 • مهرا، نسرین ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 215-242]
 • مهرا، نسرین پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 1-25]
 • مهرا، نسرین تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیب‌شناسی آن‌ها [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 1-23]
 • مهرپور، حسین روح قانون در حقوق ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 201-218]
 • مهرپور، حسین تاملی در تفسیر شورای نگهبان از تفسیر قانون [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 39-54]
 • مهرپور، حسین تحولات قانونگذاری در امر تجدید نظر (1) [دوره 58، شماره 11، 1373، صفحه 57-82]
 • مهرپور، حسین شورای نگهبان و بررسی قوانین [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 55-74]
 • مهرپور، حسین آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 25-44]
 • مهرپور، حسین موقعیت حقوقی مطالبات کارگر [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 79-96]
 • مهرپور، حسین طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 27-52]
 • مهرپور، حسین نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و ...) [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 90-110]
 • مهرپور، حسین نظری بر تفسیر شورای نگهبان پیرامون رای عدم اعتماد [دوره 55، شماره 1، 1370، صفحه 22-39]
 • مهری متانکلایی، مریم تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 211-234]
 • موالی زاده، سیّد باسم استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 229-252]
 • موحدی، جعفر ماهیت برائت در فقه و حقوق [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 63-87]
 • موُذن، عباس سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 175-200]
 • موذن زادگان، حسنعلی سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 15-40]
 • موذن زادگان، حسنعلی دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه‌ای: چالش‌ها و بایسته‌ها [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 169-195]
 • موذن زادگان، حسنعلی پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 241-268]
 • موذن زادگان، حسنعلی چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 343-375]
 • موذن زادگان، حسنعلی اختیارات بی رویه مامورین انتظامی [دوره 57، شماره 7، 1372، صفحه 85-94]
 • موذن زادگان، حسنعلی چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 279-312]
 • موذن زادگان، حسنعلی امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید ابراهیم قاعده اضطرار [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 55-76]
 • موسوی، سید ابراهیم قاعده نفی عسر و حرج [دوره 65، شماره 34، 1380، صفحه 33-49]
 • موسوی، سیدابراهیم قاعده لاضرر [دوره 63، شماره 29-28، 1378، صفحه 119-142]
 • موسوی، سیدپوریا مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 157-177]
 • موسوی، سیدعباس انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 251-278]
 • موسوی، سیدمحمدصادق قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 135-159]
 • موسوی، سیدنعمت اله محدودیت‌ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 83-102]
 • موسوی بایگی، سید علی مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 187-205]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد معامله به قصد فرار از دین [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 31-38]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه [دوره 58، شماره 11، 1373، صفحه 49-56]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد موجبات سقوط ولایت قهری «قانونی» [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 27-34]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد مسئولیت مدنی و کیفری پزشک [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 39-44]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد سرقفلی [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 33-40]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام [دوره 57، شماره 7، 1372، صفحه 45-60]
 • موسوی بجنوردی، سید محمد نگرش جدید بر ضمان عقدی و احکام آن [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 5-42]
 • موسوی مجاب، سیددرید نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 163-183]
 • موسوی مجاب، سیددرید طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 185-205]
 • موسوی مجاب، سیددرید پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 327-347]
 • موسوی مجاب، سیددرید استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 229-252]
 • موسوی مجاب، سیددرید بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن‌نیت در حقوق کیفری [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 279-303]
 • موسوی مجاب، سیّددرید مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی مقدم، محمد نقد لایحه مبارزه با پول شویی [دوره 67، شماره 44، 1382، صفحه 202-212]
 • موسوی مقدم، محمد نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هنر قانون نویسی [دوره 67، شماره 43، 1382، صفحه 242-245]
 • موسوی مقدم، محمد نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: و چند مقاله دیگر: ضرر و زیان ناشی از جرم [دوره 66، شماره 40، 1381، صفحه 211-225]
 • موسوی مقدم، محمد خدشه ای بر اصل قانونی بودن مجازات [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 286-289]
 • موسوی میرکلائی، سیدطه راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تأکید بر ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 151-183]
 • موسوی میرکلائی، سیدطه نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر استقلال یکجانبه‌ی دول در آینه‌ی نظریه‌ی مشورتی 2010 دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 135-161]
 • مولائی، آیت مفهوم‌شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 123-150]
 • مولائی، آیت مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 207-226]
 • مولائی، آیت چالش‌های آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 305-325]
 • مولودی، محمد نظریه‌های حقیقت و کاربرد آن‌ها در دادرسی‌های مدنی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 73-98]
 • مولودی، محمد ایرادها و دفاع ماهوی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 163-181]
 • میراحمدی، فاطمه چالش‌های آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 305-325]
 • میرحاجی، کامران طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 123-150]
 • میرخلیلی، سیدمحمود نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 163-183]
 • میرزابیگی، حسین چالش های کانون اصلاح و تربیت در زمینه بازپروری کودکان و نوجوانان بزه کار(مطالعه موردی کانون کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، اقبال علی نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعۀ موردی قوانین کیفری و مدنی ایران [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 309-331]
 • میرزایی، اقبالعلی قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 69-102]
 • میرزایی، اقبالعلی قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 145-171]
 • میرزایی، اقبالعلی مفهوم و صورت‌های نسخ قانون [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 129-154]
 • میرزایی، فرهاد تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 99-124]
 • میرزایی، محمد گونه‌شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و آمار پلیس فتا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 191-207]
 • میرسیدی، زکیه سادات عدم امکان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 319-341]
 • میرشکاری، عباس تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 124-152]
 • میرشکاری، عباس تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادی بیان در نظام‌های حقوقی آمریکا، فرانسه، آلمان و ایران [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 213-240]
 • میرشکاری، عباس حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 403-432]
 • میرشکاری، عباس مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرشکاری، عباس مطالعه تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تاکید بر رویکرد رویه قضایی ایران [دوره 87، شماره 121، 1402]
 • میر عباسی، سیدباقر حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 7-36]
 • میرعباسی، سیدباقر نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر استقلال یکجانبه‌ی دول در آینه‌ی نظریه‌ی مشورتی 2010 دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 135-161]
 • میرفردی، قدرت اله پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 241-268]
 • میرفلاح نصیری، ندا اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 7-35]
 • میرکمالی، سید علیرضا چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 79-97]
 • میرکمالی، سیدعلیرضا کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 171-190]
 • میرکمالی، علیرضا حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 189-210]
 • میرمجیدی، سپیده ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی؛ با نگاهی به گفتمان قضایی ایران [دوره 85، شماره 114، 1400، صفحه 433-463]
 • میر محمد صادقی، حسین زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 213-231]
 • میرمحمد صادقی، حسین اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 68، شماره 46، 1383، صفحه 68-76]
 • میرمحمد صادقی، حسین سرگذشت رولزرویسها [دوره 60، شماره 18-17، 1375، صفحه 101-106]
 • میرمحمدصادقی، حسین تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 53-77]
 • میرمحمدصادقی، حسین امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط) [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 87-120]
 • میرمحمدصادقی، سارا حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 233-258]
 • میرنژاد، سیدرسول اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 307-326]
 • میری، ایوب تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 85-112]
 • میری، حمید اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 343-366]
 • میلانی، علیرضا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ [دوره 72، شماره 63-62، 1387، صفحه 157-180]

ن

 • ناجی، مرتضی بی طرفی در دادرسی کیفری [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 29-78]
 • نادی بابایی، همت الله الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 173-191]
 • ناصح، همایون برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 189-202]
 • ناصح، یحیی دو یادداشت [دوره 61، شماره 20-19، 1376، صفحه 129-134]
 • ناصرزاده، هوشنگ مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غیر قانونی [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 147-166]
 • ناصرزاده، هوشنگ جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 99-106]
 • ناصرزاده، هوشنگ حقوق فرد بازداشت شده [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 65-84]
 • ناصرزاده، هوشنگ احتساب ایام بازداشت قبلی [دوره 57، شماره 7، 1372، صفحه 69-84]
 • ناصرزاده، هوشنگ حبس و توقیف قانونی [دوره 56، شماره 6، 1371، صفحه 74-138]
 • ناصری، شبنم بررسی قرارداد واگذاری اختراع [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 191-226]
 • ناظمی اشنی، محمدحسین تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 137-161]
 • ناظمی زاده، محسن شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 192-216]
 • نجابت خواه، مرتضی شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 235-262]
 • نجارزادگان سرابی، ,زهرا تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 137-161]
 • نجارزاده اهری، حجت پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 1-25]
 • نجارزاده اهری، حجت سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 313-337]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 85-112]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین مصونیت‌یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش‌فرض‌های فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی توانا، علی آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 37-58]
 • نجفی کلیانی، محمد تأملی بر معیارها و مرجع تشخیص باغ در رویۀ دیوان عدالت اداری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 333-351]
 • نجفی کلیانی، محمد شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 327-352]
 • نجیبیان، علی چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 147-172]
 • نریمانی زمان آبادی، محمدرضا دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت‌ها [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 67-98]
 • نصرآبادی، ابوالفضل شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 383-410]
 • نصراللهی، زهره اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • نصیران، داوود بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 187-211]
 • نصیری، مراد ضمانت ازعیب مخفی مبیع در حقوق فرانسه [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 63-76]
 • نصیری، مصطفی ماهیت حقوقی عاملیت بین‌المللی (فاکتورینگ) [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 125-150]
 • نصیری فیروز، ناصر ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 223-257]
 • نظام الملکی، جعفر ارزیابی و امکان‌سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی با تأکید بر حقوق ایران [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 339-368]
 • نظری، خدیجه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 185-208]
 • نظری، علی آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 119-130]
 • نعمتی، محمد علی بررسی بند «د» ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف نظر در مصادیق آن [دوره 65، شماره 37، 1380، صفحه 258-261]
 • نعمتی، مژگان پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 327-347]
 • نعیمی، زکیه نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران معاصر [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 279-302]
 • نقدی‌نژاد، مجتبی نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت‌های هرمی [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 83-103]
 • نهرینی، فریدون نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا [دوره 87، شماره 121، 1402، صفحه 213-242]
 • نواریان، علیرضا پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوبهار، رحیم رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 217-242]
 • نوبهار، رحیم ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک‌مدار [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 197-225]
 • نوبهار، رحیم ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 243-257]
 • نوبهار، رحیم قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 49-74]
 • نورمحمدی، حسین بررسی افتراقی کلاهبرداری کلاسیک و رایانه ای، برمبنای ابزار رایانه ای (با نگرشی بر رویه قضایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزی، جواد چند مقاله ی دیگر: گوناگون (نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر) [دوره 65، شماره 36، 1380، صفحه 211-228]
 • نوروزی، حامد حق بر فهم قانون [دوره 84، شماره 111، 1399، صفحه 65-87]
 • نوروزی، حسین پایان مسؤولیت قراردادی؟ (1) [دوره 65، شماره 35، 1380، صفحه 109-146]
 • نوروزی، رضا کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعذیرات [دوره 56، شماره 5، 1371، صفحه 45-50]
 • نوروزی، محمد توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 51-74]
 • نوروزی، محمد رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 227-250]
 • نوروزی، نادر بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 127-144]
 • نوری، رضا جرم (صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط یا وعده دار) و مجازات آن [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 87-90]
 • نوری، رضا سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضائیه و رویه قضائی [دوره 58، شماره 10، 1373، صفحه 67-74]
 • نوری، رضا سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاهها پس از پیروز انقلاب اسلامی و نحوه برخورد قوه قضاییه و رویه قضایی [دوره 57، شماره 9، 1372، صفحه 93-98]
 • نوری، رضا ویژگیهای، توارث زوجین در قانون مدنی ایران [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 85-92]
 • نوری، رضا آیا ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور بااصل قطعیت و اعتبار حاکم دادگاه ها منافات و تعارض دارد [دوره 56، شماره 3، 1371، صفحه 125-130]
 • نوری، فاطمه اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 227-247]
 • نوری، فاطمه شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران [دوره 85، شماره 115، 1400، صفحه 349-372]
 • نوشادی، ابراهیم چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 227-242]
 • نیازپور، امیرحسن تکالیف جرم‌شناسانه‌ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 197-226]
 • نیازپور، امیرحسن حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 93-118]
 • نیازپور، امیرحسن تحلیل جرم‌شناسانه جداسازی زندانیان؛ با نگاهی به «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان» [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 173-201]
 • نیازپور، امیرحسن حقوق پیش گیری از بزهکاری در ایران [دوره 68، شماره 49-48، 1383، صفحه 169-226]
 • نیازپور، امیرحسن پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم [دوره 67، شماره 45، 1382، صفحه 124-159]
 • نیازپور، امیرحسن گفتمان سیاست جنایی قوۀ قضائیه در «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» [دوره 85، شماره 116، 1400، صفحه 259-388]
 • نیازپور، امیرحسین محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه ی «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 113-130]
 • نیازی، عباس بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 203-227]
 • نیازی، عباس اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 86، شماره 118، 1401، صفحه 369-388]
 • نیکبخت، حمیدرضا حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 233-258]
 • نیک خواه، رضا عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 251-270]
 • نیک دوستی، مجتبی شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 192-216]
 • نیکوئی، سمیه الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه [دوره 70، شماره 57-56، 1385، صفحه 219-240]
 • نیکوئی، مجید رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین‌الملل در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی جان رالز [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 125-153]
 • نیکوبیان، امیر مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 7-28]

و

 • واحدی، جواد رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 7-10]
 • واحدی، جواد نقدی بر مواد 225 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 56، شماره 4، 1371، صفحه 43-56]
 • واحدی، جواد دعوای متقابل [دوره 55، شماره 2، 1370، صفحه 6-21]
 • واعظی، احمد پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص‌گرایی قانونی [دوره 86، شماره 117، 1401، صفحه 1-19]
 • واعظی، سیدعباس اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 245-269]
 • وحدتی شبیری، سیدحسن توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 23-42]
 • وحیدی فردوسی، عبدالهادی نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران معاصر [دوره 84، شماره 110، 1399، صفحه 279-302]
 • وصالی محمود، رضا مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری [دوره 69، شماره 51-50، 1384، صفحه 113-136]
 • وفاقی، داریوش نظارت انتظامی بر دستگاه قضایی [دوره 62، شماره 22، 1377، صفحه 155-176]
 • وفاقی، داریوش کانون کارشناسان رسمی و مسئله استقلال [دوره 60، شماره 16-15، 1375، صفحه 111-122]
 • وفاقی، داریوش در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم [دوره 59، شماره 14-13، 1374، صفحه 119-146]
 • وفاقی، داریوش بحران ملی افزایش جرم و جنایت در آمریکا [دوره 58، شماره 11، 1373، صفحه 119-136]
 • وفاقی، داریوش بحثی پیرامون افترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاری [دوره 57، شماره 8، 1372، صفحه 47-64]
 • وکیلیان، حسن راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 271-291]
 • وکیلی مقدم، محمدحسین تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران [دوره 86، شماره 119، 1401، صفحه 373-394]
 • ویژه، محمدرضا بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیأت علمی دیوان عدالت اداری [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 39-54]

ه

 • هادی، مهدی بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری [دوره 85، شماره 113، 1400، صفحه 353-379]
 • هادی تبار، اسماعیل تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 211-234]
 • هاشمی، سیدرضا بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 193-211]
 • هاشمی، سیدسعید کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران [دوره 84، شماره 112، 1399، صفحه 291-319]
 • هداوند، مهدی شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی [دوره 86، شماره 120، 1401، صفحه 327-352]
 • هرمزی، خیراله تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • هفتانی، مهدی