موضوعات = حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...)
حق حبس در معاملات اوراق بهادار

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 179-200

10.22106/jlj.2020.121030.3157

بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی