دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار

محمد صادقی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 225-250

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.538303.4389

چکیده
  ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ارزیابی بیمۀ‌ هزینه‌های دادرسی از منظر حقوق مصرف‌کنندگان

ناهید صفری

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 179-199

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.536128.4349

چکیده
  یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تعدیل ضمانت‌اجرای تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهای بیمه‌؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 277-297

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.134850.3605

چکیده
  در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم ‌توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پروندۀ قضایی

محمد آرین

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.127625.3414

چکیده
  تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت‌دار بیشتر در کانون توجه می‌باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی‌نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی‌نفع ...  بیشتر

حقوق خصوصی
نسبت‌شناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران

سجاد عسکری

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 263-283

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.120416.3127

چکیده
  مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این‌ جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...  بیشتر

حقوق خصوصی
حق حبس در معاملات اوراق بهادار

بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی

دوره 84، شماره 112 ، دی 1399، ، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.121030.3157

چکیده
  در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ ...  بیشتر