موضوعات = فقه و حقوق اسلامی
تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 137-161

10.22106/jlj.2021.534632.4321

هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ ,زهرا نجارزادگان سرابی


تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 65-82

10.22106/jlj.2021.136332.3676

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی


ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری