دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها

حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1971669.5048

چکیده
  تنها پاره‌ای از رفتار‌های آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته می‌شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه‌انگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه‌های علوی (در قلمرو تعزیرات)

لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.557707.4998

چکیده
  بخشی از آموزه‌های امام علی(ع) ناظر بر مؤلفه‌های سیاست جنایی و متضمن اندیشه‌ها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفه‌ها می‌باشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاک‌های ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مطالعۀ تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخلۀ کیفری

حسین آقابابایی

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.524858.3984

چکیده
  با توجه به اینکه یکی از کارویژه‌های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می‌شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می‌طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
گفتمان سیاست جنایی قوۀ قضائیه در «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه»

امیرحسن نیازپور

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 259-388

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.523558.3945

چکیده
  در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقش‌آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه‌دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش‌های عدالت کیفری از مهم‌ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به‌منظور برقراری تعامل با نهادهای ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی

دوره 84، شماره 109 ، فروردین 1399، ، صفحه 227-250

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.89934.2245

چکیده
  رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر

سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 169-193

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.67392.1584

چکیده
  توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...  بیشتر