موضوعات = رویه قضایی
تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 21-42

10.22106/jlj.2021.523805.3954

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده


بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 23-54

10.22106/jlj.2019.88710.2211

محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان


عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، دی 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر