موضوعات = فلسفه حقوق
جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

دوره 87، شماره 123، مهر 1402، صفحه 75-94

10.22106/jlj.2022.547173.4653

رضا پورمحمدی؛ حسین سیمایی صراف


حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی

دوره 87، شماره 123، مهر 1402، صفحه 95-117

10.22106/jlj.2022.553189.4826

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد


تأثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 99-119

10.22106/jlj.2021.541178.4486

رضا پورمحمدی؛ محمدمهدی یوسفی


قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 49-74

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 107-133

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی


حق بر فهم قانون

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 65-87

10.22106/jlj.2020.121654.3179

احمد خسروی؛ حامد نوروزی