موضوعات = حقوق اساسی
شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 327-352

10.22106/jlj.2022.545196.4589

محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده


پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 327-347

10.22106/jlj.2021.527572.4072

مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب


تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 1-21

10.22106/jlj.2020.109429.2767

محمدقاسم تنگستانی