موضوعات = حقوق تجارت
داوری اختلافات درون‌شرکتی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.543317.4537

محمد رستمی؛ بهرام تقی پور


دعاوی سهام‌داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت‌ها

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 67-98

10.22106/jlj.2021.523122.3923

محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 369-388

10.22106/jlj.2021.538664.4396

عباس نیازی؛ سعید جوهر


بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 23-54

10.22106/jlj.2019.88710.2211

محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان