موضوعات = آیین دادرسی مدنی
پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر

دوره 87، شماره 123، مهر 1402

10.22106/jlj.2023.555182.4872

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان


نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 213-242

10.22106/jlj.2021.539387.4426

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی


شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 43-66

10.22106/jlj.2021.538999.4409

احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع


ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 171-193

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 307-326

10.22106/jlj.2021.523596.3947

علی اکبر فرحزادی؛ سیدرسول میرنژاد


کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 27-52

10.22106/jlj.2021.130157.3502

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 207-233

10.22106/jlj.2020.117823.3022

سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی


اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 267-290

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی