کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 171-193

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی

دوره 81، شماره 99، مهر 1396، صفحه 11-29

10.22106/jlj.2017.29206

محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری


حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

دوره 69، شماره 51-50، فروردین 1384، صفحه 71-112

محمد حسین ساکت