دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
جرایم مخابراتی

احسان زررخ

دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، ، صفحه 37-79

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11186

چکیده
  با رشد فزاینده‌ی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می‌پیوندد که دارای جنبه‌های مثبت و منفی است؛ از جمله مهم‌ترین دستاوردها، پیشرفت‌های مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از  مرحله‌ی تلگرام، تلگراف و تلفن‌های اولیه خارج نموده و به مرحله‌ی تلفن‌های اینترنتی رسانیده است. این پیشرفت‌ها، ...  بیشتر