کلیدواژه‌ها = دعوا
تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین

دوره 74، شماره 72، دی 1389، صفحه 57-89

10.22106/jlj.2010.11151

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین زاده شهری


اصل نسبی بودن رأی حقوقی

دوره 74، شماره 71، مهر 1389، صفحه 41-71

10.22106/jlj.2010.11164

جمال صالحی ذهابی