کلیدواژه‌ها = شخص حقوقی
افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 295-326

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 217-236

10.22106/jlj.2020.124111.3314

سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی


عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

دوره 75، شماره 74، تیر 1390، صفحه 9-39

10.22106/jlj.2011.11082

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی


ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن

دوره 67، شماره 45، دی 1382، صفحه 178-198

اسماعیل عبداللهی