دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا

محمد عیسائی تفرشی؛ محمود صادقی؛ محمد شاه محمدی

دوره 76، شماره 78 ، تیر 1391، ، صفحه 147-175

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11058

چکیده
  قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت‌المثل را پیش‌بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش‌بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه‌ی اجرت‌المثل اشاره‌ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن ...  بیشتر

مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس

شیما پورمحمدی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 237-272

چکیده
  مالکیت صنعتی شاخه بسیار مهمی از حقوق مالکیت فکری است که بر خلاف مالکیت ادبی و هنری خود به خود و به دنبال پیدایش اثر به وجود نمی آید بلکه باید در پی طرح تقاضای ثبت صاحب اثر مقامات عمومی آن را اعطا کنند. مالکیت صنعتی مواردی همچون اختراعات علائم تجاری طرحهای صنعتی اسرار ساخت رقابت غیر منصفانه و علائم مبدا را در برمی گیرد. مهم ترین اسناد ...  بیشتر

حقوق پدیدآورنده برنامه رایانه ای؛ مطالعه تطبیقی

محمد مهدی حسن پور

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 347-382

چکیده
  امروزه بیشتر کشورها بر سر حمایت از برنامه های رایانه ای براساس نظام حق مولف به توافق رسیده اند. قانون گذار داخلی هم در سال 1379 با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با آنان همگام شده است. با این حال همچنان برسر اختراع شمردن برنامه های رایانه ای اختلاف وجود دارد. کنوانسیون حق اختراع اروپایی به صراحت برنامه های ...  بیشتر

شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس

ابوالفضل نصرآبادی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 383-410

چکیده
  حمایت از اختراعات و شناسایی حق اختراع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیتهای فکری به ویژه در حوزه مالکیتهای صنعتی و تجاری نیازمند بررسی شرایط مقرر قانونی به منظور توصیف ایده طرح و ابتکاری نو با عنوان اختراع است. از عمده ترین مباحث مطرح شده در این زمینه بررسی این امر است که در چه شرایطی می توان ادعای یک نفر در مورد ارائه اختراع را محرز ...  بیشتر