کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 47-64

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


اهلیت جنایی اشخاص حقوقی

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 209-233

10.22106/jlj.2018.32739

ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز


مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، دی 1396، صفحه 67-91

10.22106/jlj.2017.30582

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز


مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

دوره 81، شماره 98، تیر 1396، صفحه 201-226

10.22106/jlj.2017.26780

فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

دوره 79، شماره 91، مهر 1394، صفحه 37-56

10.22106/jlj.2015.15716

فاطمه قناد؛ مسعود اکبری


رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 79، شماره 91، مهر 1394، صفحه 135-160

10.22106/jlj.2015.15719

فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی


دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 68، شماره 46، فروردین 1383، صفحه 68-76

حسین میرمحمد صادقی


ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن

دوره 67، شماره 45، دی 1382، صفحه 178-198

اسماعیل عبداللهی