دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
گفتمان سیاست جنایی قوۀ قضائیه در «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه»

امیرحسن نیازپور

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 259-388

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.523558.3945

چکیده
  در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقش‌آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه‌دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش‌های عدالت کیفری از مهم‌ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به‌منظور برقراری تعامل با نهادهای ...  بیشتر

تأثیر مداخله های زود هنگام روان شناختی - اجتماعی در پیش گیری از بزهکاری

یاسمن خواجه نوری

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 307-329

چکیده
  شکل‌گیری نادرست نظام شخصیتی و اجتماعی شدن افراد در کودکی و نوجوانی،فرایند تربیت آنان را دچار اختلال می‌کند و احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد.از این‌رو،مداخلهء به‌هنگام‌ نهادهای تأثیرگذار در فرایند تربیت و اجتماعی شدن افراد می‌تواند نقش‌ مهمی در پیش‌گیری از بزهکاری داشته باشد.این مقاله تأثیر مداخله‌های‌ ...  بیشتر