دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات

مصطفی السان

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 273-312

چکیده
  با ورود به عصر فناوری و امکان دسترسی و پردازش سریع اطلاعات در تمام نقاط جهان حمایت از اسرار تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. مفهوم و حقوق اسرار تجاری با رویکرد وضعیت این حقوق در عصر فناوری اطلاعات و ضمانت اجراهای قانونی و عملی برای حمایت کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. همین امر منجر به بروز مشکلات حقوقی و قضائی گوناگونی در مقام ...  بیشتر