دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی

مریم شیخی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 177-208

چکیده
  پس از شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنری مهم ترین عامل مکمل تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد برای جلوگیری از نقض حقوق و یا مجازات مرتکبین تقض می باشد. ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری را می توان به صورتهای کیفری مدنی اداری و گمرکی مشاهده کرد که در قوانین راجع به مالکیتهای ادبی و هنری در ایران و موافقت نامه های بین المللی مرتبط ...  بیشتر

مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس

شیما پورمحمدی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 237-272

چکیده
  مالکیت صنعتی شاخه بسیار مهمی از حقوق مالکیت فکری است که بر خلاف مالکیت ادبی و هنری خود به خود و به دنبال پیدایش اثر به وجود نمی آید بلکه باید در پی طرح تقاضای ثبت صاحب اثر مقامات عمومی آن را اعطا کنند. مالکیت صنعتی مواردی همچون اختراعات علائم تجاری طرحهای صنعتی اسرار ساخت رقابت غیر منصفانه و علائم مبدا را در برمی گیرد. مهم ترین اسناد ...  بیشتر

شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس

ابوالفضل نصرآبادی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 383-410

چکیده
  حمایت از اختراعات و شناسایی حق اختراع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیتهای فکری به ویژه در حوزه مالکیتهای صنعتی و تجاری نیازمند بررسی شرایط مقرر قانونی به منظور توصیف ایده طرح و ابتکاری نو با عنوان اختراع است. از عمده ترین مباحث مطرح شده در این زمینه بررسی این امر است که در چه شرایطی می توان ادعای یک نفر در مورد ارائه اختراع را محرز ...  بیشتر