دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی

مریم شیخی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 177-208

چکیده
  پس از شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنری مهم ترین عامل مکمل تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد برای جلوگیری از نقض حقوق و یا مجازات مرتکبین تقض می باشد. ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری را می توان به صورتهای کیفری مدنی اداری و گمرکی مشاهده کرد که در قوانین راجع به مالکیتهای ادبی و هنری در ایران و موافقت نامه های بین المللی مرتبط ...  بیشتر