دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
مقامات مختص تفتیش در قانون آیین دادرسی کیفری اردن

سامر محمد احمد القضاة

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، ، صفحه 131-162

چکیده
  امروزه حقوق و آزادیهای فردی و از آن جمله حق بهره‌مندی از مسکن و اصل‌ مصونیت اسرار شخصی از جمله حقوق و آزادیهای مورد حمایت دولتهاست‌ و در صورت تعرض به آنها می‌توان به مقامات صالح قضائی مراجعه کرد.ولی‌ این حقوق و آزادیها در برخی مواقع با نظم عمومی در تعارض قرار می‌گیرد. دولتها برای حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه،تحصیل دلیل و سایر اقدامات‌ ...  بیشتر