دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

اقبالعلی میرزایی

دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، ، صفحه 69-102

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11084

چکیده
  قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، ...  بیشتر

ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، ، صفحه 189-202

https://doi.org/10.22106/jlj.2006.44298

چکیده
  عرف به عنوان یکی از منابع شکلی حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اشاره شده است. قواعد عرفی نقش مهمی در تعیین محتوای حقوق بین‌المللی بشردوستانه‌ بازی می‌کنند و قادر به رفع خلأ موجود در حقوق معاهده‌ای می‌باشند.قواعد عرفی بشردوستانه بین‌المللی در موارد عدیده مورد توجه قرار ...  بیشتر