نویسنده = ���������������� ��������������
تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین

دوره 74، شماره 72، دی 1389، صفحه 57-89

10.22106/jlj.2010.11151

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین زاده شهری


پیش گیری از حوادث ناشی از کار

دوره 73، شماره 68، دی 1388، صفحه 93-119

10.22106/jlj.2009.11220

عبدالله خدابخشی