نویسنده = اقبالعلی میرزایی
مفهوم و صورت‌های نسخ قانون

دوره 79، شماره 90، تیر 1394، صفحه 129-154

10.22106/jlj.2015.14392

اقبالعلی میرزایی


قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

دوره 75، شماره 74، تیر 1390، صفحه 69-102

10.22106/jlj.2011.11084

اقبالعلی میرزایی