نویسنده = عباس کریمی
شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 33-60

10.22106/jlj.2016.23178

عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا


معامله به مال آینده

دوره 79، شماره 90، تیر 1394، صفحه 101-127

10.22106/jlj.2015.14391

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری