دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
لطمه به اساس حکم

منصور رحمدل

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، ، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11172

چکیده
  نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. ...  بیشتر

حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

منصور رحمدل

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 75-100

چکیده
  قانون گذار ایران از طلب حمایت های مختلفی به عمل آورده است که این حمایت ها را می نوان در قالب تعیین ضمانت اجرای اداری، مدنی و کیفری برای وصول طلب مورد توجه قرار داد. ولی، حمایت کیفری صورت گرفته از نوع جرم انگاری فرار از پرداخت دین یا عدم پرداخت دین نیست، بلکه پیش بینی ضمانت اجرای کیفری (حبس محکوم علیه) برای وصول حقی مدنی است. در این مقاله، ...  بیشتر

جنبه عمومی قتل عمد

منصور رحمدل

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، ، صفحه 79-98

چکیده
  با قابل گذشت تلقی شدن جرم قتل عمد در سال 1362 و عدم تعیین مجازات‌ برای جنبهء عمومی جرم مزبور،نگرانیهایی در مورد امکان سوء استفاده‌ تبهکاران از خلأ قانونی موجود ایجاد شد.این نگرانیها قانون‌گذار را به تصویب‌ مادهء 208 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 واداشت.تصویب مادهء مزبور، ضمن آنکه نکته‌ای مثبت تلقی می‌شد،ولی واجد دوایراد اساسی بود.اول‌ ...  بیشتر

آمار جنائی و کارکردهای آن

منصور رحمدل

دوره 68، شماره 49-48 ، مهر 1383، ، صفحه 103-122

چکیده
  در دنیای امروز برنامه‌ریزی از نکات کلیدی و اساسی به شمار می‌رود و پیش‌برد امور بدون آن نه امکان‌پذیر می‌نماید و نه موفق.در زمینه مسائل‌ کیفری،به‌خصوص پیش‌گیری از جرم،آمار جنائی یکی از ابزارهای مهم‌ برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.در این معنا،آمار جنائی ابزار کار پیش‌گیری به‌ شمار می‌رود و اساسا پیش‌گیری از بزهکاری بدون استفاده ...  بیشتر