نویسنده = منصور رحمدل
لطمه به اساس حکم

دوره 74، شماره 70، تیر 1389، صفحه 9-31

10.22106/jlj.2010.11172

منصور رحمدل


حق سکوت

دوره 70، شماره 57-56، مهر 1385، صفحه 185-218

10.22106/jlj.2006.11480

منصور رحمدل


حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

دوره 70، شماره 55، تیر 1385، صفحه 75-100

منصور رحمدل


جنبه عمومی قتل عمد

دوره 70، شماره 54، فروردین 1385، صفحه 79-98

منصور رحمدل


آمار جنائی و کارکردهای آن

دوره 68، شماره 49-48، مهر 1383، صفحه 103-122

منصور رحمدل